Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (91) Մայիս 2019

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

kragan
ՍԷՐ ՔԱՂԵՑԻ
Սէր քաղեցի արշալոյսէն, երկինքներէն, վառ աստղերէն
Ծառ ու ծաղկէն, խոնարհ խոտէն, գարնանային բողբոջներէն
Տերեւներու թրթիռներէն, սիրահամբոյր անոնց դողէն
Ու գգուանքէն մեղմ հովիկին որ կարծես թէ մեղեդի մ'էր...
Սէր քաղեցի ժպիտներէն, անկեղծ խօսքէն, շշուկներէն
Մանկան մաքուր, լոյս նայուածքէն, ուրախ-զուարթ ճռուողիւնէն
Աշխատանքէն այն տքնաջան որ կ'ընծայուէր հոգենուէր
Ի սէր մարդուն, ի սէր ազգին, ընտանիքին սիրապարգեւ...
Սէրն ամէնուր լուսայորդէ՛ր ու վարարէ՛ր աշխարհը ողջ
Կուտա՛կ-կուտա՛կ ամբարեցի բուռ մը սրտիս բաժակին մէջ
Ու կարծես թէ տիեզերքն ամբողջ ես գրկեցի սիրագորո՛վ
Ու կարծես թէ տիեզերքն ամբողջ ամփոփեցի իմ սրտիս մէջ...
ԵՐԱՆ
..............................
ԱՆԿԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
Սիրեցի քե՛զ, անկեղծութի՛ւն
Զերթ անդիմակ, ջինջ էութիւն
Ցոլքը վճիտ հոգւոյս համակ
Որ ճաճանչէր լոյսի նման...
 
Եւ որքան ալ պղծեցին քեզ
Դիմակաւոր մարդիկ յաճախ
Դուն մնացիր միշտ ալ անեղծ
Հոգւոյս որպէս լոյս ճառագայթ...
 
Դուն կը շողաս փայլովդ հին
Ինչպէս հոգին սուրբ հայկական
Զոր ցեխն անգամ պիտ' չի կրնայ
Աղարտել խորքն իր լուսածին...
ԵՐԱՆ
..............................
ԴԵՌ ԿԸ ՍՊԱՍԵՄ
Ես կը սպասեմ դեռ այն տողին
Որ պիտ' դառնայ հոգւոյս ցոլանք
Սրտիս թրթիռ ու վառ դիւթանք
Հրաշք տողին այն լուսածին...
 
Ես կը սպասեմ դեռ այն խօսքին
Որ պիտ' դառնայ հրաշք բանալի
Կուղպ սիրտերը բանայ յանկարծ
Սիրտէ ի սիրտ դառնայ ծիածան...
 
Դեռ կը սպասեմ այն քերթուածին
Որ երկնի վրայ գրուած ըլլայ
Ըմպեմ անոր լոյսը վճիտ
Արարիչին ես մօտենամ..
 
Եւ կը սպասեմ այն աղօթքին
Որ պիտ' բխի խորքէն հոգւոյս
Թակէ դուռը Արարիչին
Գտնէ սիրտը տիեզերաշունչ...
ԵՐԱՆ
..............................
ԹԷ ԿԱՐԵՆԱՄ
Հիւլէ մը լոյս թէ կարենամ
Բաշխել կեանքին ու աշխարհին
Հոգենիւթէս սիրաշաղախ
Կ'երջանկանա՛մ...
Հիւլէ մը սէր թէ կարենամ
Սերմանել ես սիրտերուն մէջ
Սիրանիւթէս լուսաշաղախ
Կը գոհանա՛մ..
Շող մը հաւատք թէ կարենամ
Ես ներշնչել հոգիներուն
Հաւատքէս բորբ, հրաշալոյս
Կը բազմանա՛մ...
Շող մը արեւ թէ կարենամ
Վառել մթնած սրտերուն մէջ
Հոգիիս վառ արեգակէն
Կ' յաւերժանա՛մ:
ԵՐԱՆ
..............................
ԹԷ ԶԳԱՑՈՒՄ ՉՈՒՆԻՔ
 
Թէ զգացում չունիք, մի՛ գաք մօտ գիրիս
Մէն մի բառն անոր սրտիս տրոփիւնն է
Մէն մի բառն անոր հոգւոյս խոր հեւքն է
Սառնասիրտն ինչպէ՞ս պիտ' հասկնայ զիս....
 
Թէ սեւեռուած էք լոկ ձեր նեղ ես-ին
Անհաղո՛րդ այլոց ցաւ, տառապանքին
Մի՛ մօտենաք իմ ապրուած գիրին
Հոն կրա՛կ կայ սրտի, անծանօթ ձեզի...
 
Թէ կը յոխորտաք լոկ ձեր սառն միտքով
Որ գիտէ հաշուել սէր, խինդ ու կարօտ
Մի՛ մերձենաք դուք սիրաջերմ գիրիս
Ուր ամէն ապրում զարկն է իմ սրտին....
ԵՐԱՆ
..............................
ԵՐԿՐԻՍ
Եւ ամէն պահ քուն թէ արթուն
Որոնեցի քե՛զ, լուսաւոր
Երազներուս, խոկումներուս
Լուսաղբիւրն ես, իմ հեռաւո՛ր...
Ի՞նչ հեռաւոր, սրտի՛ս մէջ ես
Անոր զարկն ես ու տրոփիւնը
Առաւօտեան բարի լոյս ես
Գիշերային հուսկ աղօթքը...
Հոգիս ճախրէ միշտ դէպի քե՛զ
Իր կարօտի լոյս թեւերով
Երկինքներուդ մէջ թեւածէ
Լուսահամբո՛յր, սիրագորո՛վ...
Եւ որքան ալ ամպ ու թախիծ
Կուտակուին իր փոքրիկ սրտին
Ան կը ցնծայ խինդով մ'անափ
Թէ երկինքդ լուսաշողայ..
Միայն թէ դուն, երկի՛ր իմ թանկ
Մնաս խաղաղ, լուսապայծառ
Միայն թէ դուն, մա՛յր թանկագին
Ժպտիս շէնշող ու երջանիկ...
ԵՐԱՆ
..............................
ԱՂՕԹՔՍ
Խոստովանանք ես խղճի պէս մաքուր
Խօսք ես ի խորոց սրտիս իմ անեղծ
Հզօր ապաւէն հոգւոյս թափառուն
Մտերիմ զրոյց Արարիչին հետ...
Լոյս ու յոյս ես վառ մթին խաւարին
Խարիսխ ես ամուր մրրիկներուն դէմ
Հաւատք ես անխախտ խառնաշփոթին
Եւ սէր ես առկայծ ու լուսահեղեղ...
Ալեկոծ ծովուս՝ նաւահանգիստ ես
Տառապանքիս մէջ՝ բուժիչ բալասան
Սրտիս վէրքերուն՝ ամոքիչ դարման
Առանձնութեան մէջ՝ անհուն տիեզերք..
Խնդութեանս մէջ՝ կոչ զգաստութեան
Մոլորութեան մէջ՝ ահեղ լուսարձակ
Սայթաքումներուս՝ գթած, ողորմած
Դժուարութեան մէջ՝ նեցուկ լուսարար...
Մէգ ու մշուշին՝ պայծառ արեգակ
Յուսահատութեան՝ վեհ սփոփարար
Բիւր խռովքներուս՝ հրաշք խաղաղարար
Ու մորմոքներուս՝ մշտաշող բերկրանք...
Քեզ կ'ապաւինի հոգիս խռովայոյզ
Ուրախութեան թէ տագնապի պահուն
Ու բառեր պէտք չեն որ ես խորզգամ
Ուժդ հրաշագործ եւ սիրավարար...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ