Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Գրական-Մշակութային

ՅԱՒԵՐԺԱԵՐԹ՝

ՀԱՅՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿՌԱՆԵԱՆԻ
kragan


Լիարժէք կեանք մը՝ խարսխուած Հաւատքի, Լոյսի ու Ճշմարտութեան վրայ:
Առաքելատիպ՝ որքա՛ն իր մարդկային կերպարով ու կենցաղով, նոյնքան՝ իբրեւ իմացապաշտ հոգեւորական, բազմարդիւն մտաւորական, ստեղծագործական եւ բանասիրական երկերու հեղինակ, կրօնագիտական, խոհա-իմաստասիրական եւ աստուածաբանական, եկեղեցագիտական ու բարոյախօսական բնոյթով ուսումնասիրութիւններու հմուտ գրիչ մը, որ մեզի կը յիշեցնէ մեր Ոսկեդարու մատենագիրները: Իր պարագային, հարկ է յաւելենք նաեւ մեծատառ բազմամեայ խմբագիրը «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»-ին, եւ «Մասիս» ու «Երիտասարդ Հայ» թերթերուն:
Եւս առաւել, բեմական խօսքի իւրայատուկ իր ոճով ան որքա՛ն ալ փնտռուած դասախօսն էր մեր կրթական բարձրագոյն հաստատութիւններէն ներս, նոյնքա՛ն եւ՝ վաստակաշատ բանախօս մը՝ ազգային-մշակութային հանդիսութիւններու բեմերուն վրայ: Որքա՛ն հաւասարակշիռ, նոյնքան եւ՝ զուարթախոհ էր ու դաստիարակիչ:
Իսկ իբրեւ հոգեւորական, ՀԱՅ վարդապետ մըն էր ան՝ ԱՐԻ ու ԲԱՐԻ:
ԱՐԻ, իր անսպառ հաւատքով հանդէպ մեր ազգային ինքնութեան եւ արմատներուն, յեղափոխաշո՛ւնչ՝ իր գաղափարական եւ սկզբունքային մտածողութեամբ:
ԲԱՐԻ վարդապետ մըն էր ան, իր անշէջ հաւատքովը՝ յանուն քրիստոսաւանդ կեանքի իմաստասիրութեան: Առաքեալ մը՝ ԼՈՅՍԻ ՈՒ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ:
Բարեկամներ էինք 1965-էն սկսած:
Տարբերութիւննե՞ր մեր մտածումներուն մէջ: Անտարակոյս:
Սակայն, համախոհ ու միասիրտ էինք, երբ կը քննարկէինք ու կը վերլուծէինք Մարդու եւ Հայ Մարդու Հաւատոյ Հանգանակը, գերիվեր ժամանակաւորէն ու հաւատաւոր՝ ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԵԱՆ:
Մարդ արարածին ծննդեան աւետումին յաջորդող, անոր կարճատեւ թէ երկարամեայ կեանքը դատապարտուած է իր անխուսափելի վախճանին: Մեզի տրուած է ժամանակաւոր տեւողութիւնը հողեղէն մեր կեանքին: ԼԻԱՐԺԷՔ է այն կենսագործումը, որ կը ձգտի մատչիլ ՈԳԵՂԷՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ:
Հայր Անդրանիկ վրդ. Կռանեան իր ամբողջանուէր կեանքով՝ տուաւ ապացոյցը Ոգեղէն արժէքներու կարեւորութեան:
Ահա՛ թէ ինչու, մենք փոխանակ տխրելու իր երկրաւոր կեանքին վախճանով, ներքուստ՝ հպարտ կը զգանք մենք զմեզ, որ եղած ենք ժամանակակիցը, ուղեկիցը, ու կարելի չափով մը՝ նաեւ գործակից մը իր գրական անդաստանէն ներս:
Այսուհետեւ, սկիզբ կ՚առնէ հոգելոյս Վարդապետին Յաւերժաերթը մեր հոգեւոր եւ իմացական աշխարհէն ներս:
Յաւերժ լոյս ու երկնային խաղաղութիւն իր հոգիին:
ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ