Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Գրական-Մշակութային

Առցանց ցուցահանդէս Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանին նախաձեռնութեամբ

kragan
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը կը ներկայացնէ նոր առցանց ցուցադրութիւն` «Ինքնապաշտպանական մարտերը Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն» նիւթով: Ցուցադրութիւնը կը նուիրուի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւններու 100-ամեայ տարելիցին:
«2020-ին կ՛աւարտի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւններու 100-ամեայ տարելիցը։ Այդ առիթով, այս տարուան Ապրիլ 16-17-ին, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը Մեծի Տանն Կիլիկոյ կաթողիկոսութեան հետ միասին կը նախատեսէր կազմակերպել միջազգային գիտաժողով եւ ժամանակաւոր ցուցադրութիւն: Սակայն, հաշուի առնելով համավարակով ստեղծուած իրավիճակը, գիտաժողովը անորոշ ժամանակով յետաձգուած է, իսկ ցուցադրութիւնը հանրութեան կը ներկայացուի առցանց ձեւաչափով` Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան հիմնարկի պաշտօնական կայքէջին եւ վերջինիս ֆէյսպուքի էջին միջոցով:
«Ինքնապաշտպանութեան մարտերը Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն» խորագիրով ժամանակաւոր ցուցադրութիւնը երկլեզու է (հայերէն, անգլերէն), կը ներառէ 11 ենթախորագիր: Կը ներկայացուին Կիլիկիոյ հայութեան ցեղասպանութեան պատմութեան տարբեր դրուագներ` սկսելով ցեղասպանութիւնը Օսմանեան կայսրութեան մէջ անոնց կարգավիճակին, ունեցած ներդրումին, զբաղումին հետ կապուած հարցեր, մինչեւ տեղահանութիւն, կոտորածներ, միջազգային դիւանագիտութիւն, Կիլիկիոյ հայաթափում: Յատուկ շեշտադրումով կը ներկայացուին Կիլիկիոյ հայութեան մղած ինքնապաշտպանական մարտերը` ուղղուած նախ երիտթրքական վարչակարգի ցեղասպան քաղաքականութեան (1915-ի` Ֆընտըճագի, Մուսա Լերան ինքնապաշտպանութիւնները, Ամանոսի գոյամարտը), ապա` այն շարունակող քեմալականներու դէմ (1920-ի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւնները):
Ցուցադրութեան մէջ առանձնակի շեշտադրութեամբ ներկայացուած է հայ կնոջ ունեցած բացառիկ դերը այդ պայքարին մէջ: Վիճակագրական աղիւսակի միջոցով կը ներկայացուի Կիլիկիոյ հայութեան թուաքանակը Հայոց ցեղասպանութեան նախօրեակին եւ 1 Ապրիլ 1921-ի դրութեամբ: