Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Գրական-Մշակութային

ՍԱՐԻԿ ՍԵՒԱՏԱՅԻ «ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁԻ ԱՉՔԵՐՈՎ» ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

kragan
Վերջերս Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ միջազգայնագէտ, լրագրող, գրող Սարիկ Սեւատայի «Հայրենադարձի աչքերով» ժողովածուի շնորհահանդէսը։ Գիրքը նախադէպը չունեցող աշխատութիւն է թէ՛ իր բովադակութեամբ, թէ՛ տեսակով։ Գիրքին մէջ զետեղուած են 30 հայրենադարձի կեանքի պատմութիւնները, անոնց՝ Հայրենիք տեղափոխուիլը, հետագայ գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ։
Շուրջ 18 երկիրներէ ներգաղթած հայրենադարձները գործարար (պիզնէս) ոլորտէն են, հասարակական եւ մշակութային գործիչներ են։ Գիրքի միտք բանին կամ հիմնական գաղափարը հայրենադարձութիւնը խրախուսելն է՝ կոչի իւրօրինակ ձեւով՝ 30 մարդկանց անձնական փորձի պատումով։
24-ամեայ երիտասարդի խօսքով՝ այս աշխատանքը միտուած է Սփիւռքին տեղեկացնելու եւ ներկայացնելու Հայաստանի պայմանները, դժուարութիւնները, որոնք շատ անհրաժեշտ են Սփիւռքի մէջ բնակուող այն հայերուն համար, որոնք կը փափաքին վերադառնալ Հայրենիք։ Ապագային՝ գիրքը կ'առաքուի նաեւ Սփիւռքի հայկական համայնքներուն, ինչպէս նաեւ կը ծրագրուի զայն վերածել արեւմտահայերէնի։