Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Խմբագրական

ՈՂՋՈ՛ՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ

kraganՀայրենիքները կը կառուցուին քար առ քար, դիզ առ դիզ իրենց ժողովուրդներուն ձեռամբ, քրտինքով, արցունքով, արիւնով, այլեւ անկոտրում կամքով ու ոգիով....
եւ կը ցոլացնեն պատկան ժռղովուրդներուն հոգին, ոգին, մաքառելու, պայքարելու կամքն ու կորովը, գեղագիտական ճաշակը, նկարագիրը, ինքնուրոյն աշխարհազգացողութիւնը եւ կը դառնան նոյն այդ ժողովուրդներուն հաւաքական պատկերը, հայելին ...

Մեր հայրենիքը նոյնպէս պատկերն է հայ ինքնութեան, ոգիին ու հոգիին...: Դարեր ու հազարամեակներ, հայ մարդը լոյս քամեր է հայրենի քար ու ապառաժէն, շունչ է փչեր անոնց եւ կերտեր է իր բերդերն ու ամրոցները, իր հաւատքի սրբավայրերը, հեթանոսական տաճարներէն մինչեւ մեր բիւրաւոր վանքերն ու խաչքարերը, կոթողներն ու յուշարձանները....Միեւնոյն ոգեկան տքնանքով, ան ստեղծեր է իր մատեանները, հայ բառն ու բանը, դպրութիւնն ու մշակոյթը, հայ հոգեւոր գանձերը ու մտքի ճառագայթումները, հայ հոգեմտաւոր արժէքներու համակարգը... Մեր պատմութեան ամէնէն անբարենպաստ պայմաններուն մէջ անգամ, հայ ժողովուրդի ոգին մաքառեր ու պայքարեր է մշտարթուն ու անվհատ.....ստեղծեր է փառաւոր մշակոյթ, արուեստի բարձրորակ գործեր ու կոթողներ...եւ փառահեղ հերոսամարտերով պաշտպաներ է զանոնք թշնամիին երախէն....Այդ ոգին մեզ պահեր-պահպաներ է հայ՝ ինքնուրոյն դիմագիծով, հակառակ պատմութեան շարունակական վերիվայրումներուն, հակառակ նոյնիսկ ամէնէն ահաւոր խորխորատին՝ հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումին...

Ներկայիս, շուրջ երեսուն տարի է որ մեր հայրենիքը անկախ է՝ ազատագրուած Արցախի հետ միասին, ունի ազգային ազատ պետականութիւն, այսինքն ինքն է տէրն ու պատասխանատուն սեփական ճակատագրին, բայց ո՞ւր է մեր հոգեմտաւոր արժեհամակարգը: Ունի՞նք նոյն հաւատարմութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը անոր ֆիզիքական թէ ոգեղէն բովանդակութեան....անոր բնական պաշարներուն, հանքային, հումքային, ջրային թէ անտառային հարստութեանց, թէ՞ անոնք կը շահագործուին անխնայ պիզնեսային տրամաբանութեամբ աւերելով հայրենի բնութիւնն ու անոր բնակչութեան առողջութիւնը...: Նոյն տրամաբանութեամբ, ունի՞նք միեւնոյն հաւատարմութիւնը անոր ոգեղէն բովանդակութեան, երբ օտար ու խորթ բարքեր կը ներխուժեն հայ կեանքէն ներս, կ'այլասերեն ու կը խաթարեն հայ հոգին, կ'աղաւաղեն հայ ինքնութիւնը, կ'աղճատուի հայոց լեզուն, հայ բառն ու բանը, եւ հայ տոհմիկ մշակոյթը զոհ կ'երթայ ներկայ սպառողական քաղաքակրթութեան դաւանած հակամշակոյթի «արժէքներուն», ազատ շուկայի տնօրինումներուն....

Բայց հայրենիքը էապէս հոգեւոր տարածք է անփոխարինելի, անսակարկելի, անշահարկելի....

Անցեալ տարուան «թաւշեայ, ոչ-բռնի, ժողովրդական յեղափոխութիւնը»՝ մեր ժողովուրդի եւ յատկապէս անոր երիտասարդութեան բազմամարդ մասնակցութեամբ, էապէս իր մղիչ ուժը կ'առնէր հայրենիքն ու անոր պետականութիւնը իր ճիշդ ու հարազատ հունին վերադարձնելու աննկուն կամքէն՝ ազգային ու մարդկային հոգեբարոյական արժէքներու համակարգին, մերժելով «Սերժ»ով բնութագրուած համակարգը՝ իր կեղծիքով, հայրենակեղեքումով, թալանով ու կողոպուտով, անարդար արդարադատութեամբ, կաշառակերութեամբ եւ փտածութեամբ, յանցագործ նկարագրով...

Մեր երիտասարդութիւնը յատկապէս ցոյց տուաւ որ ինքն է ՏԷՐԸ իր երկրին, իր պետութեան ու անոր ճակատագրին եւ զինուեցաւ ինքնավստահութեամբ, քաղաքացիական նոր ինքնագիտակցութեամբ եւ ապագայի տեսլականով...
Ունեցանք ժողովրդընտիր վարչապետ, շիտակ ու թափանցիկ կառավարման եղանակ, կաշառակերութիւնը պատժուեցաւ ու դեռ կը պատժուի հետեւողականօրէն....Յոյսի ժպիտը ծաղկեցաւ մեր ժողովուրդին ստուար զանգուածի դէմքին եւ հայրենալքումի թափը կոտրեցաւ, եղան նոյնիսկ հայրենադարձներ...
Բայց դեռ ամէն բան կիսատ-պռատ է, դեռ շատ մը ոլորտներու մէջ կը հեւան հին համակարգէն ժառանգուած մտածելակերպի եւ գործելակերպի մնացուկները, մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի արդար արդարադատութեան, հանքարդիւնաբերութեան աղէտալի շահագործումին, ուր Ամուլսարի հանքը ներկայիս դարձեր է փորձաքարը հռչակուած յեղափոխութեան էութեան եւ անոր բարեյաջող ընթացքին...

Սակայն այսօր հայրենի ժողովուրդը, իր երիտասարդական շարքերով մասնաւորապէս, ունի անբեկանելի կամքն ու քաղաքացիական յանձնառութիւնը որ ինքն է տէրը իր երկրին, անոր օդին ու ջուրին, անոր հողին ու ընդերքին, անոր բնական պաշարներուն...եւ թոյլ չի տար երբե՛ք որ հայրենի հողը շահագործուի անխնայօրէն, որ օտար թէ ներքին ցեցեր ծծեն անոր արիւնը, որ վաշխառուներ հարստահարեն զայն յանուն իրենց սեփական շահերուն, կոխկռտելով ամէն իրաւունք ու արդարութիւն....

Ազգային մեր պետականութեան բարեյաջող երթը յոյժ կարիքն ու պահանջքը ունի մեր բոլորին քրտնաթոր աշխատանքին, մեր բոլորին ազգային նոր որակի ինքնագիտակցութեան, պատասխանատւութեան եւ յանձնառութեան ոգիի ամրապնդումին, պետական մտածողութեան արմատաւորումին, ճշմարիտ հայեցիութեան կենսաւորման յանուն հայրենակերտումի եւ պետականաշինութեան վսեմագոյն նպատակներուն ...

Պետութիւնը մենք ենք, մեզմէ իւրաքանչիւրը՝ անհատաբար եւ միասնաբար...: Չկայ վերացական պետութիւն: Եթէ վճռակամ ենք ազգային մեր պետականութեան տալու նոր որակ, յայնժամ իւրաքանչիւրս պիտի սկսի իր սեփական անձէն....նոյնիսկ Սփիւռքի մէջ, մեր գիտակցութիւնն ու տքնանքը խառնելով հաւաքական ՄԵՆՔ-ի կերտումին....

Սա Հայաստան է եւ վերջ: Սա հայրենի հող է եւ վերջ: Սա մեր պետականութիւնն է եւ վերջ: Սա է ապրող կորիզը մեր երազներուն, ազգային մեր գաղափարախօսութեան բուն նպատակին կենսագործման՝ ամբողջական հայութեան եւ ամբողջական Հայաստանի տեսլականին, այսինքն՝ հայահաւաքին եւ հողահաւաքին:

Պատ՛իւ ու Փա՛ռք բոլոր անոնց, որոնք քար մը աւելցուցած են մեր հայրենիքի հազարամեայ կոթողին ...,որոնք իրենց քրտնաջան աշխատանքն են նուիրեր հայրենակերտումի սուրբ գործին....,որոնք իրենց արիւնով են պաշտպաներ մեր սուրբ հողը...., որոնք իրենց վարք ու բարքով կը ցուցաբերեն իրենց անսակարկ ու հաստատակամ հայրենատիրութիւնը.... որոնք իրենց սիրով, գիտակցութեամբ ու յանձնառութեամբ, իրենց ամբողջանուէր աշխատանքով ու գործունէութեամբ կ'ապրին ու կը շնչեն յանուն Հայաստանի ու հայութեան լուսաւոր գալիքին համար....

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՏՕՆԴ...ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ