Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Սիրտը սրտին թէ որ զգայ,
Չի մսիր ան ցրտահալած,
Ջերմութիւն մը զայն պարուրէ,
Սիրոյ լոյսով զայն ողողէ..
....................
Մի՛ փնտռեր երբեք ծափը ամբոխին,
Այսօ՛ր կը ծափեն, վա՛ղը կ'ուրանան,
Հաւատարիմ մնա՛ լոկ հոգւոյդ ձայնին,
Անոր հետ միշտ հաշտ ու խաղաղ մնա՛...
....................
Ամբոխը պաշտեց, խնկարկեց Անոր,
Բիւր փառք ու պատիւ ընծայեց սիրով,
Բայց նոյն ամբոխը քանի մը օր ետք
Խաչ հանեց զԱնի տենդով խելայեղ...
....................
Սէրը խորհո՛ւրդ է անվերծանելի,
Զայն պիտ' խորզգաս համակ էութեամբ,
Թէ բառ ու տողի վերածես զանի,
Խորհրդազրկես գաղտնիքն դիւթական...
....................
Մի՛ մանրացըներ կարօտը սրտիդ
Բարձրաձայնելով տեղի-անտեղի,
Թող ան խորապրի սրտիդ վիհին մէջ,
Լոկ դո՛ւն խորզգաս բոցը հրակէզ...
....................
Թէ հուր կայ աչքիդ, ինչպէ՞ս ես տեսնեմ,
Թէ դող կայ սիրտիդ, ես ինչպէ՞ս զգամ,
Ձայնիդ ելեւէջն ես ինչպէ՞ս լսեմ,
Վիրթո՛ւալ շփում է արհեստական..
....................
Նեղմիտ մարդէն հեռու մնա՛
Բառ մը կ'որսայ, կը նեղանայ,
Հազար բարիք շուտով մոռնայ,
Յաճախ նոյնիսկ՝ թշնամանայ...
....................
Հայը իր եղբօր զօրավիգ չեղաւ,
Մէկ միասնական բռունցք չդարձանք,
Հայը՝ հանճարեղ, ուրիշին համար,
Լիարժէ՛ք ազգ մը մենք չեղանք բնաւ...
....................
Ո՛ւշ է, ո՛ւշ է, ուշացած է,
Անոր համար թանկագին է,
Վերջալո՛յսի բռնկում է,
Շուտով արդէն մութ գիշեր է...
....................
Ո՞վ կրցաւ կարդալ հոգիս մենաւոր,
Հոգիս սիրազեղ, բայց ցրտահարեալ,
Հոգիս մթամած այլեւ լուսաւոր`
Տողերուս ետին, տողերուս մէջ վառ...
....................
Ե՞րբ է որ մարդը սիրտին ունկնդիր`
Մտածէ, գրէ եւ գործէ յաճախ,
Միտքն իր հաշիւով կը միջամտէ միշտ,
Բռնակալի պէս կ'արգելակէ զայն...
....................
.Հազար անտեսէ դուն փայլը աստղին,
Ան պիտ' շողշողայ ու պիտ' կայծկլտի,
Դո՛ւն ես որ պիտի զրկուիս փայլէն,
Որ գուցէ ցոլար քու հոգիիդ մէջ...
....................
Թէ Յիսուս գար յանկարծօրէն
Եւ յայտնուէր դարձեալ մեր մէջ,
Մարդը՝ մեղաց մէջ կորսուած,
Պիտ' չի ճանչնար զԱյն անկասկած...
....................
Սի՛րտդ, հոգի՛դ թէ չմաքրես,
Ցեխ ու ժանգէն հոն կուտակուած,
Պիտ' կարենա՞ս խորհուրդն զգալ
Կենսանորոգ տենդին վսեմ...
....................
Կեանքդ ալ տաս, քիչ է կ'ըսեն,
Շուտ կը մոռնան, քեզ կ'անտեսեն,
Բարին, սակայն, կ'ապրի քեզ հետ,
Համակ կեանքդ լուսաւորէ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ