Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Սէրը հաշիւ, շահ չի ճանչնար
Անոնցմէ վեր սրտի գանձ է
Թէ հաշիւը մտնէ այնտեղ
Սէրը անդարձ կը հեռանայ....
.....................
Սիրոյն ինչպէ՞ս դուն հրահանգես
Սէրը ինչպէ՞ս բռնադատես
Սէրը ինքն է իր աստուածը
Քեզ կը դարձնէ իր հպատակը...
.....................
Սէրը ինչպէ՞ս դուն պատուիրես
Սէրը ինչպէ՞ս դուն սակարկես
Առուծախի ապրանք մը չէ
Ան ինքնաբուխ սրբութիւն է...
.....................
Բիւր երդումներն կը հանդիպին
Կեանքի դաժան փորձաքարին
Յաղթանակէ իրաւ սէրը
Ի՛նչ ալ ըլլան պայմանները...
.....................
Բառն ու տողը իրե՛նք եկան
Ինքնակոչ հիւր կարծես եղան
Գրելիքս թելադրեցին
Անյայտացան, անցան-գացին...
.....................
Կ'անցնի ժամանակ ու կը հասկնա՛ս
Թէ մայրդ յաւերժ կ'ապրի սրտիդ մէջ
Որպէս գա՛նձ անգին, աղօ՛թք մը անբառ
Որպէս սուրբ նշխա՛ր քու հոգիիդ մէջ...
.....................
Բարին ցանկացայ բոլո՛ր-բոլորի՛ն
Օրհնութիւն տեղաց սիրտէս մաքրաջինջ
Ես նոյնն եմ դարձեալ այժմ եւ ընդմիշտ
Բարիին ծառան ու տէրը արի...
.....................
Խիղճդ ո՞ւր է, քարսի՛րտ աշխարհ
Նիւթին փայլովն ես լոկ արբեր
Ոսկի հորթը կուռք մը որպէս
Պաշտես որպէս մի նոր աստուած....
.....................
Ձեւի եւ ցոյցի սուտ ու փուճ աշխա՛րհ
Ուր երեւիլն է առաջնահերթը
Ուր պատուի է լոկ դրամ ունենալը
Փոխան ըլլալը ճշմարտօրէն Մա՛րդ...
.....................
Բառ ու տողդ սիրտէդ անցուր
Փայլին անոնք ճշմարիտով
Թէ որ պղծես զանոնք սուտով
Պղծած կ'ըլլաս հոգի՛դ մաքուր...
.....................
Կե՛ղծ ու փո՛ւճ աշխարհ, որ պատիւ կու տաս
Յիմարին փքուն, միայն թէ ըլլայ
Հարուստ, ոսկեփայլ, ճարպոտ հաստավիզ
Գուցէ փշրանք մը նետէ կոկորդիդ...
.....................
Մի պահ գոնէ պիտ'հեռանաս
Որ տաղտկալի դուն չթուաս
Կեանքն է այդպէս դժբախտաբար
Քեզ կարօտով պէտք է մնան...
.....................
Թէ շահ ունին կը մօտենան
Խօսքեր շռայլեն կեղծ ու պատիր
Յետոյ շատ շուտ կը հեռանան
Թէ չդառնաս իրենց գործիք...
.....................
Սի՛րտ իմ միամիտ ու դեռ մանկական
Չար աշխարհիս վրայ դուն չչարացար
Շռայլեցիր սիրտդ սիրով անսահման
Փոխարէն ստացար դառնութիւն միայն...
.....................
Բայց ամէնէն շատ ես վրդովուեցայ
Բարիի դիմակ հագած չար սիրտէն
Որ դեռ յաւակնի սուտ դասեր ալ տալ
Բարիին մասին անամօթօրէն...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ