Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Ժամանակն ուզեցի բռնել
Արագընթաց ան սահեցաւ
Զերթ գետակի ջուրը գնաց
Կաթի՛լն անգամ ինձ չմնաց...
..............
Թէ սիրտդ է շէն եւ կեանքով լեցուն
Խարոյկն օճախիդ կը ճարճատի հուր
Ու ոչ մէկ ձմեռ, ցուրտ սառնամանիք
Կրնայ սառեցնել սիրտդ կենսալի...
..............
Լռութեան մէջ շշունջներ կան, անլսելի՛
Բիւր խորհուրդներ կը թրթռան, անքննելի՛
Հոգիս կ'ուզէ քաղել զանոնք, անքաղելի՛
Կը խորզգայ գաղտնիքն անոնց, անբռնելի՛....
..............
Սիրտը միտքին թէ ունկնդրէր
Հեզասահ կեանք ըլլար գուցէ
Բայց հըրակէզ բոցով սիրտն է
Որ արեւներ վար կը բերէ...
..............
Ըլլար խաղաղ հիւղակ միայն
Բնութեան մէջ գեղատեսիլ
Բոյր, թոյրերով արբենայի
Երկնի լազուր ժպ'տով միայն...
..............
Ճոխ սեղաններ եւ ուտեստներ
Կրնա՞ն լեցնել մարդուն հոգին
Որ կարօտով մը անձկագին
Դեռ կը փնտռէ հաց ոգեղէն...
..............
Սիրտս մնաց մանկան նման
Չչարացաւ չարին դիմաց
Ներեց, գթաց ան շարունակ
Սիրով յորդուն ան միշտ մնաց...
..............
Հազար գովէ, մարդիկ մոռնան
Թէ մէկ անգամ քննադատես
Խօսքով շիտակ ու սրտացաւ
Ա՛յդ կը յիշեն ու քէն պահեն...
..............
Մարդիկ զբաղած կերուխումով
Յափրացած ալ գինարբուքով
Ման կու գային փողոցներով
Ծիլ ու ծաղիկ կոխկռտելով...
..............
Մէկը անչափ ջերմ սիրով լի
Միւսն՝ անտարբեր ու պաղ սիրտով
Սիրտս զեղուն չունի քէն, ոխ
Ձեզ կը գրկէ կարօտագին...
..............
Ճղճիմ միտքով եւ սիրտով ալ
Մի մօտենար բերքիս աշնան
Տարիներուս տքնանքով վառ
Ան օծուած է լուսածորան...
..............
Քանի հոգի նախանձով փուճ
Նախատեց քու վաստակդ սուրբ
Բայց որքան ալ ցեխ շպրտեն
Ոսկին իրաւ ժանգ չի կապեր...
..............
Մի՛ շղթայէք մարդու հոգին
Արարիչին ընծան է ան
Լաւ է մեռնիլ քան շղթայուիլ
Ազատ շունչով է մարդը՝ մարդ...
..............
Թէ բարի է գործդ, արդար
Հանգիստ խիղճ մը դուն կ'ունենաս
Մնացեալը Աստծոյ կամքն է
Մի՛ սրտնեղիր, գործդ ըրէ՛:
..............
Հունտդ ցանէ՛ ինչ ալ ըլլայ
Թէ չորնայ իսկ ան արեւէն
Խիղճդ մաքուր կը հեռանաս
Թէ քու պարտքդ կատարեր ես:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ