Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (84) Հոկտեմբեր 2018

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Հոն ուր սէր կայ
Խոր, իսկական
Դժոխքն անգամ
Դրախտ կը դառնայ...
....................
Հոգւոյդ լոյսը թէ չցաթես
Բառիդ, տողիդ, խօսքիդ վրայ
Սրտով զանոնք չհամբուրես
Անապատի ձայն կը դառնաս...
....................
Մէկ անկեղծ խօսք
Լոյս է վարար
Մութն փարատող
Բորբ լուսարձակ...
....................
Հոգւոյս ցոլքն է անկեղծութիւնն
Վճիտ ինչպէս սարի աղբիւր
Որ ցոլացնէ ծառ ու տերեւ
Իր ջուրերու հայելւոյն մէջ...
....................
Քիչեր միայն սիրտը ընտրեն
Իրենց կեանքի լոյս ուղեկից
Նենգ հաշիւը ու շիլ շահն են
Որ սահմանեն կեանքի ուղին...
....................
Մի յուսահատիր թէ մինակ մնաս
Բայց խղճիդ հետ հաշտ, ներդաշնակ ըլլաս
Ամէն պահ խղճիդ հետ պարտիս ապրիլ
Մնացեալը փուճ է ու խաբեպատիր...
....................
Խառնաշփոթ է կատարեալ
Ինչպէ՞ս պիտի գտնես ճամբադ
Երբ թշնամի ու բարեկամ
Նոյն դիմակով ներկայանան...
....................
Մարգարէներ շատ պիտի գան
Եւ իրենցը պնդեն յամառ
Բայց դուն սրտիդ պարտիս հարց տալ
Թէ ո՞րն է ճիշդ, ո՞րը՝ սխալ...
....................
Աղմկարար դարի ճռինչին
Ո՞վ պիտ' լսէ ձայնը սրտին
Որ կարենայ զատորոշել
Բարին չարէն ու կեղծիքէն...
....................
Պտղունց մը յոյս թէ չունենաս
Քիչ մը երազ ու պատրանք ալ
Կը խեղդուիս առօրեայ ծանր
Մանրուքներու բիրտ լուծին տակ...
....................
Թէ սուտ մարդկանց ականջ կախես
Կը մոլորիս, կը խարխափես
Խիղճդ, միտքդ՝ քեզ ուղեցոյց
Կ'ըլլան փարոս միշտ լուսատու...
....................
Աշխարհին՝ նոր, թարմ օդ է պէտք
Մարդ էակին՝ նոր տեսիլներ
Գեղեցիկին՝ նոր լոյս է պէտք
Ճշմարիտին՝ ճիշդ ակնոցներ...
....................
Թէ չես գիտեր գնահատել
Մի՛ սեւցներ բերքն այլ մարդկանց
Որքան հոգի, սիրտ կայ այնտեղ
Մի՛ կոխկռտեր ոտքերուդ տակ...
....................
Սրտիս մէջ հազար ցաւ ու տագնապներ
Տանջահար խռովքներ զայն կ'ալեկոծեն
Բայց ինչպէ՞ս ան դեռ լուռ կը դիմանայ
Դուրս չի թռչիր ան՝ պատեանէն բարակ...
....................
Աշնան դալուկին դուն կը զգաստանաս
Խօլ օրերէն ետք գարնան ու ամրան
Տերեւդ դողով կը յուշէ տակաւ
Որ անցաւոր է կեանքն արեւի տակ...
....................
Բարին թէ որ սրտիդ մէջ կայ
Զայն նկատես այլոց մէջ ալ
Ջերմ գուրգուրաս անոր վրայ
Ան ծաղիկ մ'է մարգարտափայլ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ