Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

ԹԹիւ (83) Սեպտեմբեր 2018

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Կայծակնահար ծառս տոկաց
Ահեղ հողմին, բուք բորանին
Պնդացաւ դեռ ու հաստարմատ
Կանգնեցաւ խրոխտ ու երկնաձիգ...
...............
Ճամբադ քալէ՛ վստահ, շիտակ
Թէ առանձին ալ դուն մնաս
Լաւ է խղճիդ հետ հաշտ ըլլաս
Քան ուրիշին հաճոյանաս...
...............
Իրաւ ընկերն միշտ ալ մնաց
Լաւիդ, վատիդ ընկեր եղաւ
Սուտ ընկերը լքեց գնաց
Խրախճանքին լոկ յայտնուեցաւ...
...............
Չքնաղ վարդը ստուերին մէջ
Կարօտ մնաց արեւ'լոյսին
Խոտը խոնարհ դաշտերուն մէջ
Ըմպեց խնդուն զայն հեշտագին...
...............
Յոյս ու լոյս է խօսքը բարի
Ներշնչարան ազնիւ գործի
Չար խօսքը բայց միշտ թոյն ունի
Ետ կը դառնայ զայն ըսողին...
...............
Խաժամուժին մշուշապատ
Նշոյլ մը լոյս թէ կարենամ
Ճառագայթել սիրտէս բխած
Յայնժամ կ'ըլլամ երջանիկ մարդ...
...............
Թէ հատուցում ու վարձք չուզես
Կ'երջանկանաս ճշմարտօրէն
Իր շողերուն համար պայծառ
Վարձք կը սպասէ՞ արեւն անմահ...
...............
Որքան դաւեր սիրտս տեսաւ
Որքան սեւ մաղձ ու նենգ նախանձ
Չչարացաւ սակայն բնաւ
Գթաց, ներեց բոլորին ալ...
...............
Առանց ներքին այրող կրակի
Չկայ լոյսը վառ ճրագի
Ներքին հուրդ պիտ'հուրհրատի
Որ ճառագէ լոյսը սրտիդ...
...............
Արարումը սիրոյ պահ է
Ցնծագին պահ է լուսահեւ
Երբ դուն քեզմէ կ'ազատագրուիս
Եւ կը գտնես քու խոր հոգիդ....
...............
Հոգին ինչպէ՞ս պիտ' բացատրես
Տիեզերքն անհուն իր խորութեան
Թէ բացատրես՝ զեղչես անկէ
Խորհուրդն խորին արարչական....
...............
Հոգին մարդուն զիս միշտ շարժեց
Հոգին մարդուն ես սիրեցի
Հոգիին մէջ տեսայ ամէնն
Զոր փնտռեցի տառապագին...
...............
Սէրը տիեզերք է աստուածամատոյց
Թէ սէրը չըլլար՝ մարդը առանձինն
Շնչահեղձ կ'ըլլար ինքն իր մէջ հոգւոյն
Սիրով՝ կամարուի համակ տիեզերքին....
...............
Սրտիս ճրագը ինչպէ՞ս լոյս տար
Վառ արեւին մէջ ցերէկուան
Խոր մթան մէջ լոկ գիշերուան
Ան լոյս տուաւ արեգնափայլ...
...............
Թէ ժամդ հնչէ ու դուն կանչուիս
Ճակատագիր է, պիտի յանձնուիս
Պատռուակներ կան, դուն կրնաս գտնել
Բայց միեւնոյն է, ճակատիդ գիրն է...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ