Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Յաւերժութեան մատեանին մէջ
Օրերը՝ սոսկ ակնթարթներ
Բայց յաւերժն ալ ինքզինք ճանչնայ
Երբ դիտէ լուռ ակնթարթներն..
................
Ճշմարտութեան լեղի բաժակն
Քաղցրահամ էր ինծի համար
Խմեցի ես յար հանապազ
Ազատութեան բագինին վրայ...
................
Սուտի աշխարհ է, սուտը ի պատուի
Սուտը յարգուի, սուտին տեղ տրուի
Սուտին պաշտօն տան, աթոռ, բարձր դիրք
Սուտին աչք գոցեն, արդարն պատժուի...
................
Լաւ է մեռնիլ քան ստրուկ ապրիլ
Տէրը չըլլալ ճակատագրիդ
Ուրիշներ զայն տնօրինեն
Ամէն վայրկեան կեանքդ խլեն...
................
Գիշերը կ'իջնէ դանդաղ ու խաղաղ
Իր մութ սաւանով ծածկէ ամէնուր
Բայց հուրքը սրտին դեռ կը բոցկլտայ
Փարոս կը դառնայ գիշերուան մէջ մութ...
................
Թէ օրը գայ իմ մեկնումիս
Հանգիստ խիղճով կ'ուզեմ մեկնիլ
Թէ Աստուծոյ ինձ շնորհածն
Ընծայեցի կրցածիս չափ...
................
Խիղճիդ միայն հաշիւ պիտ' տաս
Ըրած-չըրած գործիդ համար
Մնացեալը փուճ է, պատրանք
Այսօր գովեն, վաղն ուրանան...
................
Պոռպռանէն գործ մի սպասեր
Լուրջ գործը միշտ անաղմուկ է
Պարապ տակառն շատ ձայն հանէ
Լեցունը միշտ ալ անձայն է...
................
Երջանկութիւնս գտած տողս է
Անհուն բերկրանքս՝ բառս ոսկեղնիկ
Քովէ քով շարուած երկնած գիրս է
Ուր մաքուր ցոլան յոյզերս յուշիկ...
................
Թէ սպասումիդ չարձագանգեն
Մի աղաչեր, մի ստորնանար
Ինքնաբեր են սէր ու յարգանք
Կամ կան անոնք, կամ ալ չկան..
................
Անապատին մէջ անջրդի
Զիս հոտեւան ծաղիկ մ'ըրիր
Բայց զլացար շիթ մը գորով
Տալ ծաղիկին այդ հոգեթով...
................
Գովեստով փուճ մի՛ հրճուիր
Ան կայ այսօր, վաղը չկայ
Հրճուանքն իրաւ լոկ ներքին է
Թէ հաշտ ըլլան սիրտդ, հոգիդ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ