Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Ո՞վ պիտ' ճանչնայ վաստակդ սուրբ
Գիշերներդ անցած անքուն
Անվճար էր լուռ տքնանքդ
Ինչպէ՞ս հաշուեն նուիրումդ...
.................
Կը նուիրես կեանքդ համակ
Առանց վարձքի ու հատուցման
Շառլաթանին պատիւ կու տան
Շողոքորթին պատեհապաշտ....
.................
Անարժան մարդիկ նստեր են գահին
Եւ կը յոխորտան չունեցած խելքով
Դուրս է շպրտուած խելամիտն անգին
Որ յար վրդովուի չունեցած բախտով...
.................
Դժուար պահեր կան, սի՛րտ իմ, դիմացիր
Երբ սիրտն ու միտքը կ'ըլլան կռուի մէջ
Բայց սրտի ձայնը ինչպէ՞ս անտեսել
Երբ կը գորգոռայ խորունկ ցաւի մէջ...
.................
Պահեր կան սուրբ ու պատմական
Որուն պիտ' տաս համակ ոգիդ
Անկոտրում կամք վեհ պայքարի
Որ չդառնաս նենգ դաւաճան...
.................
Կեանքիս թելը գաղափարն էր
Կամքս անոր կորովն անխախտ
Սիրտս անոր կրակ դարձաւ
Որ չմարէր բիրտ հողմերէն...
.................
Մենք պատրանքներ կը կառուցենք
Զերթ դղեակներ աւազի վրայ
Անոնք յանկարծ կ'անէանան
Ալիքներէն ահագնամեծ...
.................
Տափակութիւնն է տիրեր աշխարհին
Թէ Սոկրատ մը գար, կամ այլ իմաստուն
Ո՞վ պիտ' նկատէր խօսքը ճշմարտին
Քաոսային այս խառնաշփոթին...
.................
Մարդուն դիրքէն դուն մի խաբուիր
Հոգիին լոկ դուն պիտ' նայիս
Գեղջուկ սիրտեր կան շատ վեհանձն
Փոքրոգիներ՝ դիրքի վրայ...
.................
Ազատ միտքն ու խօսքն ազատ
Անգին գանձս միշտ եղան
Ոչ մէկ պաշտօն, ոչ մէկ գանձ
Զիս հրապուրեց անոնց փոխան...
.................
Ակնթարթ կայ, կու գայ, կ'անցնի
Որպէս կեանքի խորունկ մի պահ
Բայց անցնելէն ետք է որ զայն
Կ'արժեւորենք իբր յուշ անգին..
.................
Պատիւն հիմա անբովանդակ
Խօսք ու եզր է դարձեր արդէն
Մարդ էակին համար իրաւ
Պատիւն կեանքէն թանկ է աւել...
.................
Հոգիդ թող չափ մը չունենայ
Սէր-բարութիւն պարագրկեալ
Տիեզերքն ունի՞ չափ ու սահման
Իր լոյսերով յորդահոսան...
.................
Ճշմարտութիւնն անհաշիւ է
Սակարկութեան առարկայ չէ
Շուկայական աշխարհիս մէջ
Աւա՛ղ ամէն բան ծախու է...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ