Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Հեռանալը քիչ մը մոռնալ
Քիչ մը յիշել ու տանջուիլ է
Թէ հեռանաս կռուի դաշտէն
Դուն դասալիք միայն կ'ըլլաս...
....................
Աթոռներս ես յանձնեցի
Յանուն միայն ճշմարիտին
Չեմ ուզեր ես փառք ու պատիւ
Խիղճիս ձայնին լոկ կ'ենթարկուիմ...
....................
Աթոռներու վրայ բազմիք
Անհաղորդ միշտ զարկերակին
Ժողովուրդի տրոփող սրտին
Երկրպագու լոկ աթոռին...
....................
Սրտիդ ձայնին մնա՛յ ունկնդիր
Ականջ մի տար այլոց խօսքին
Ամէն վայրկեան խօսքն այդ փոխուի
Եւ դուն դառնաս սոսկ խամաճիկ...
....................
Ժամանակի անխախտ հերթով
Նորը կու գայ, հինը կ'երթայ
Հինն յուշերով միշտ բեռնաւոր
Նորն յոյսերով արեւավառ...
....................
Անարժան մարդիկ նստեր են գահին
Եւ կը յոխորտան չունեցած խելքով
Դուրս է շպրտուած խելամիտն անգին
Որ յար վրդովուի չունեցած բախտով...
....................
Կեանքը թատրոն է, ծիծաղի՞ս թէ՞ լաս
Մէկը մի քանի դերով է յայտնուեր
Ամէն մէկ դերին՝ մի նոր դիմակ է
Դուն քանի՞ դիմակ կրնաս պատռտել...
....................
Նողկալի դար է նոր ստրկութեան
Մարդը՝ մեքենայ, փողը՝ նոր չաստուած
Որ տնօրինէ կեանքդ, ապագադ
Քեզ դարձնելով շուկայի ապրանք...
....................
Մարդաշատ հաւաք ու ճոռոմ խօսքեր
Ջաղացն է գացեր, չախչախը փնտռեն
Տարագիր կեանք է, չախչախը կրնա՞յ
Ջրաղաց դառնալ եւ հաց հայթայթել...
....................
Պահը երբ գայ ճշմարտութեան
Կեղծն ու սուտը սարսափահար
Փախուստ կու տան, կը պահուըտին
Մերկ վիճակով ինչպէ՞ս յայտնուին...
....................
Բախտս բերաւ, շուտ հասկցայ
Որ դիմակ կար դիմակի տակ
Շպրտեցի անգթաբար
Ես մերկ դէմքին լոկ սիրահար...
....................
Ճշմարտութեան քանի՞ դիմակ
Մարդիկ ծախեն շուկային մէջ
Մինչ ան անգին կը մատուցուի
Անոր լոկ որ արժանի է...
....................
Լոյսը պիտ' յաղթէ, ես հաստատ գիտեմ
Պիտի ճեղքէ ան խաւարի շերտեր
Թանձրացած մթան զանգուածը ահեղ
Որ շողարձակէ վեհ, ճաճանչագեղ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ