Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Մարդիկ չեն ներեր երբ շիփ շիտակ ես
Չես քծնիր, ծռիր ուժեղ կարծածին
Ճշմարիտը լոկ կ'ըսես ու կ'անցնիս
Անով կը զգաս դուն հպարտ ու զօրեղ...
...................
Խօսքը սրտի ակէն կ'ելլէ
Կ'արտաբերուի օրհնեալ բերնէն
Թէ որ պղծես զայն կեղծիքով
Անձդ պղծես թուք ու մուրով...
...................
Երեւնալու խեղճ մրցոյթին
Քեզ կը մոռնան միշտ կամովին
Քեզ կը յիշեն երբ որ գործ կայ
Շռայլեն խօսքեր ստապատիր...
...................
Անցումէս ետք այս աշխարհէն
Չեմ ուզեր ես կեղծ արցունքներ
Երբ ձեր ժպիտն անգամ զլացաք
Բարի խօսք մը՝ իմ ողջութեան...
...................
Թէ հեռանաս, կը գնահատեն
Կը զգան չկաս, քեզ կը փնտռեն
Բայց երբ միշտ կաս, չունիս արժէք
Լոյսը կը զգա՞ս թէ չմթնէ...
...................
Մի պահ պիտի դադար առնես
Պիտ' հեռանաս հեռու տեղեր
Թէ որ նոյն տեղն դուն յար մնաս
Հաստատապէս կը լճանաս...
...................
Մահկանացու ենք բոլորս ալ
Այսօր մենք կանք, վաղը չկանք
Բարի անուն մը գէթ թողունք
Սուրբ յիշատակ՝ յետնորդներուն...
...................
Կեանքի հմայքը առեղծուածն է
Ինչո՞ւ փորձես բացայայտել
Լաւ է փնտռես ու չգտնես
Խորհուրդն լոկ արժեւորես...
...................
Մեր կեանքը լոկ բարակ թելէ մըն է կախեալ
Կրնայ փրթիլ յանկարծօրէն, անակնկալ
Բայց լաւ է որ շատ քիչ անգամ կ'անդրադառնանք
Կ'ապրինք այնպէս, կարծես թէ հոս ենք յաւիտեան...
...................
Արարումը, աշխատանքը սպեղանի են ցաւած սրտին
Քու անձէդ դուրս կ'ընդարձակիս, կը տարածուիս
Լոյս կը բաշխես միտքէդ, սիրտէդ եւ կը սփոփուիս
Լոյսն այդ քեզի վերադառնայ բիւրապատիկ...
...................
Մեծ ժողով էր, համագումար
Ամէն երկրէ մարդիկ եկան
Բայց բուն նիւթը շուտով մոռցան
Սարքեցին մեծ խնճոյք, խրախճանք...
...................
Թէ պանդուխտ ես, ոչ մէկ խորթ տուն
Շքեղ ըլլայ թէ համեստ տուն
Կ'ըլլայ օճախ հայրենական
Ուր զգաս շունչը պապերուդ..
...................
Թէ հոգւոյն մէջ երազ չըլլար
Չափուած-ձեւուած կեանք մը ըլլար
Հոգին թռիչք պիտ' չունենար
Չորս պատի մէջ բանտուած մնար….
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ