Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (118) Նոյեմբեր 2021

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Ամէն սերունդ նորոգ սորվի
Պատմութիւնը հին դարերուն,
Իմաստ կու տայ ան նորովի
Վառք ու փառքին անցելայուշ:
.....................
Թէ միաբան ազգ չդառնանք,
Մի կուռ բռունցք ահեղասաստ,
Ոսոխը չար ու հայասպան
Կու գայ զաւթել ա՛յն ինչ որ կայ:
.....................
Կրնա՞ք չափել խոր անդունդը
Հայ հոգիին խորհրդաւոր,
Ծանծաղ միտքով ու նժարով՝
Մի՛ պղծէք իր խոր խորհուրդը...
.....................
Քարեղէն էր ցաւդ, վէրքդ,
Քարեղէն էր ճակտիդ գիրը,
Բայց քարերուդ մէջէն ծնաւ
Քարէ ծաղիկդ անթառամ:
.....................
Պիտի կոտրել շղթաները
Հազար ու մէկ ստրկութեան,
Պիտ' ազատել մարդ էակը
Միտքով, խիղճով վսեմական...
.....................
Ես փնտռեցի Ես-էն, կողմէն վեր եղողը,
Աւա՛ղ, պատրանք էր սին, սնամէջ ու կոյր խաբկանք,
Տեսայ միշտ ալ Ես-ն ու կողմը, նեղ հատուածը,
Բացակայ էր ազգը համայն, հայրենիքը:
.....................
Մեծ-մեծ խօսին ու բարբաջեն
Թէ իրենք են հայրենասէր,
Բայց խորքին մէջ փորի ցաւն է,
Աթոռի կոյր, հին մարմաջն է:
.....................
Գիրն անգամ բախտ պիտ' ունենայ
Որ կարդացուի ըստ արժանւոյն,
Չտրորուի զերթ հիւթեղ պտուղն,
Որ կ'իյնայ վար ոտքի կոխան...
.....................
Ապրելու համար, ազատ պիտ' ըլլաս,
Հոգիդ պիտ' ճախրէ երկինքներն ի վեր
Ու ոչ մէկ շղթայ պիտի կաշկանդէ
Խոյանքը մտքիդ, թռիչքն երկնահաս:
.....................
Ազնիւ հոգին զիս միշտ յուզեց,
Ա՛ն որ մնաց բարի ու վեհ,
Նոյնիսկ ցեխին մէջ ու մուրին
Պահեց ինքզինք միշտ մաքրաջինջ:
.....................
Թէ կարենաս պարտութենէդ
Դասեր քաղել ու խըրատուիլ,
Յայնժամ դուն կը յառաջդիմես,
Դէպ' յաղթանակ կ'ուղղորդուիս:
.....................
Ճակատագի՛ր, արե՛ւ ու ստուե՛ր,
Քեզ սիրեցի, բայց ամէն պահ
Տքնեցայ ստուերդ պակսեցնել
Եւ շատցընել լոյսդ վարար:
.....................
Թէ տրտնջաս լոկ չար բախտէդ,
Հարեւանէդ, թշնամիէդ,
Ազատ կամքդ յանձնած կ'ըլլաս,
Այլոց կամքին գերի դառնաս:
.....................
Եթէ ուզես սեւ բիծ գտնել,
Դուն անպայման զայն կը գտնես,
Կրնաս մրոտել լաւն ու բարին,
Թէ մուր ունիս քու ներսիդիդ:
Երան Գույումճեան