Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՆՈՐ ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Չես գիտեր ո՞ր ակէն խմես
Ճշմարտութեան ջուրը լուսէ,
Որուն մէջ թոյն, կեղծիք չըլլան,
Այլ լոկ համը անկեղծութեան...
...............
Որքան ալ դուն ցեխ շպրտես,
Միեւնոյնն է, դուն չես կրնար
Մրոտել հոգին մաքուր, արդար,
Ան պիտ' փայլի արեգնահեւ:
...............
Աշխարհին մանկան մաքրութիւն է պէտք,
Շիտակ ու զուլալ սիրտ անապական,
Թափանցիկ որպէս մաքրաջինջ բիւրեղ,
Ուր ցոլայ անեղծ խիղճը մարդկութեան:
...............
Կը ստեն դիւրաւ եր'սուն արծաթի,
Կը թքեն ճիշդին, շահի համար սին,
Կը ծախեն խիղճը սիրտով անվրդով
Ու դեռ յաւակնին մարդ ըլլալ պատուով:
....................
Ամէն ինչ ծախու ապրանք է հիմա,
Հոգին ու միտքը, խիղճը մարդկային
Գին ունին, ինչպէս չնչին մի ապրանք,
Շուկաներուն մէջ դիրքի, աթոռի:
...............
Տառապանքն է որ կը կոփէ,
Կը թրծէ ու կ'ամրացընէ
Կամքը մարդուն, ոգին անտես,
Զերթ հողմերը՝ ծառը վսեմ...
...............
Սրբապիղծ դարուն դեռ մաքուր մնալ,
Շահամոլ դարուն՝ աշխատիլ անշահ,
Սակաւ կոչեցեալ մարդոց է տրուած,
Որք արժանի են հերոսի կոչման...
...............
Ու չհասկցայ թէ ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս
Սեւը սպիտակ կը տեսնեն ոմանք,
Երբ որ նստած են աթոռներուն խեղճ
Եւ տեսնեն սեւը երբ աթոռին չեն:
...............
Ժամանակը կը զգաստացնէ,
Ժամանակը կը խորացնէ,
Ժամանակը կը դարմանէ,
Իմաստութեան վառ աղբիւր է:
...............
Ժամանակի սլաքին մէջ,
Տրոփիւնը կայ յաւերժութեան.
Անցնող, սահող լուռ պահին մէջ,
Հոգիի հետք մը կայ անդարձ...
...............
Հեռացուցէ՛ք կոշկոռ կապած պատնէշները
Մտքի, սրտի, հոգւոյն անբա՛ւ, անեզրակա՛ն,
Թող թռի՛չք առնէ մարդուն միտքը դէպ' անհունը,
Ազատութի՛ւնն անգին գանձ է մարդուն տրուած...
...............
Ամէն անգամ բաժա՛ն-բաժա՛ն կը մասնատուիս,
Երբ քու ազգիդ, հայրենիքիդ շահը զոհես
Քու խմբակիդ, կուսակիցիդ շահին նսեմ,
Ջուր կը լեցնես թշնամիիդ ջրաղացին:
...............
Փրկիչներ անթիւ ու բազմատեսակ
Կու տան սուտ երդում յանուն աթոռի,
Յետոյ նոյն բախտն է, նոյն խաղը դաժան,
Ուր իրաւունքը տրուի ուժեղին:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ