Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (112) Ապրիլ 2021

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Գիրը վսեմ չունի հաշիւ,
Ան բխումն է հոգւոյն, սրտին,
Գիտէ ճամբան այլոց սրտին,
Թէ կարենայ դիւթել զանի:
..........
Քաղաքական խարդաւանքէն
Հեռու պահէք գիրն ու տառը,
Անոնց տեղը երկինքըն է,
Ուր թեւածեն հոգին, միտքը:
..........
Բառս սիրով շաղախեցի,
Թաթաւեցի վճիտ շողով,
Օծեցի զայն մաքուր ցօղով
Որ մատուցեմ ընթերցողիս:
..........
Ժամանակը շուտով կ'անցնի,
Անցնելէն ետք կը հասկնանք
Որ մսխեցինք զայն շարունակ
Սին բաներու խաբեպատիր:
..........
Մաքուր գրիչը անկեղծ զրոյց է,
Խոստովանանք է խղճին հետ,
Մեղքերէն վեր բարձրանալ է,
Ինքնամաքրում է յարատեւ:
..........
Մենք մեր բախտը միշտ կ'անիծենք,
Մինչդեռ ան մեր ափին մէջ է,
Թէ ճիշդ ընթացք տանք մենք անոր,
Մեզ կը տանի լուսէ ճամբով:
..........
Հայրենիքիս թարմ օդ է պէտք,
Գարնանային համբոյր է պէտք,
Որ ամոքէ սիրտերն այրած,
Նոր յոյս ու լոյս բանայ վաղուան:
..........
Ոմանք որոնք «ընկեր» կոչուին
Լոկ թոյն ունին իրենց սրտին
Եւ բառերով տխեղծ, անմիտ
Թափեն թոյնը եւ խեղդուին:
..........
Համակ կեանք մը ես ապրեցայ հաւատարիմ լոկ ես ինծի,
Մարդիկ երբեք չներեցին ու չգիտցան, չհասկցան
Որ դուն քե՛զ եթէ չըլլաս անկեղծօրէ՛ն, ճշմարտաբար,
Կեանք մը կ'ապրիս ստապատիր խաբելով քեզ եւ բոլորին:
..........
Մէկը չեղաւ որ սխալն իր գէթ ընդունէր,
Մէկը չեղաւ որ զղջար ու ապաշաւէր,
Ամէն ոք լոկ մեղքը բարդեց այլոց վրայ,
Խաբեց ինքզինք որ ինք անմեղ էր, անսխալ:
..........
Ի՛նչ արհաւիրք ու ցաւ տեսնես,
Պիտ' հաւատաս լաւ գալիքին,
Երազանքի թեւեր հագնիս,
Բայց կամքդ պիտի կռանես:
..........
Ու փախուստ չկայ, ոտքի պիտ'կանգնինք,
Պիտ'տքնինք անդուլ ու պիտ'աշխատինք,
Մեր սուրբ քաջերուն արիւնը՝ վկայ,
Պիտի ետ բերենք Արցախն հայկական:
..........
Մեծխօսիկ եղանք ու գաւառամիտ,
Մերը պնդեցինք ու յոխորտացինք,
Հիմա մեր կոտրած տաշտակին առջեւ
Գուցէ հասկնանք ու քաղենք դասեր:
..........
Թէ պիտ'ապրիս, ոգիդ ազատ պիտի ըլլայ,
Պիտի ճախրէ հրեղէն ճախրով հեռուներուն,
Ուր հորիզոնն է փռուեր վեհ, անեզրական
Եւ չկայ բանտ, չկան ճաղերն վանդակներու:
..........
Մարդիկ կրնան առժամաբար միտքը բանտել,
Սանձել հոգին խուցի մը նեղ պատերուն մէջ,
Բայց ո՞վ կրնայ լոյսի ճախրանքը կասեցնել,
Կամ խափանել անոր ճաճանչը լուսեղէն:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ