Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Մեր երազէն մարմին առած ոգեղէն սլա՛ցք,
Տառապանքէն մեր դարաւոր բիւրեղացա՛ծ,
Բիւր տենդերէն ու տենչերէն անհա՛ս դարձած,
Քե՛զ կը ձգտինք այժմ եւ միշտ ու յաւիտեան:
..................
Բարի գործը կ'ապրի յաւերժ ու մահ չունի,
Կը բողբոջի ամէն գարնան ու կը ծաղկի,
Ծաղիկները գուցէ անտես ըլլան աչքին,
Բայց բոյրն անոնց կը տարածուի մթնոլորտին:
..................
Ուշքի պիտ'գանք, ազգ իմ անգին,
Թշնամին է մեր դրան սեմին,
Ախորժակով վայրենացած,
Հայրենաջինջ, հայրենասպան:
..................
Տէր պիտ' ըլլաս հայրենիքիդ,
Անոր մէն մի բեկոր հողին,
Մէկ զիջումը տանի միւսին,
Դուն կը մնաս անհայրենիք:
..................
Բարի ըլլանք իրար նկատմամբ,
Ազնիւ ըլլանք իրար նկատմամբ,
Անկեղծ ըլլանք իրար նկատմամբ,
Յայնժամ կ'ըլլանք անյաղթ, անպարտ:
..................
Թէ ժամանակը լեզու ունենար,
Ի՞նչ պիտի խօսէր ու ի՞նչ խրատէր,
Քանզի՝ վկան է անխօս ու անձայն
Դարերու կեանքին՝ անցեալ ու ներկայ:
..................
Կուտա՛կ-կուտա՛կ սխալները
Մեզ դաս չեղան դար ու դարեր,
Չընդունեցինք զանոնք երբե՛ք,
Անիծեցինք մեր չար բախտը:
..................
Ու դրամը գերզօր գնեց աշխարհը,
Խիղճը մարդկային, բարոյականը,
Ապրանքայնացուց մարդն ու ազգերը
Եւ շուկայացուց հայրենեաց հողը:
..................
Ամօթ ունեցէք, երկիր թալանած, դղեակ կառուցած
Փառամոլիկներ ու կեղեքիչներ չտես ու անյագ,
Դուք պիտի կանգնիք վսեմ ատեանին մեր արդարութեան,
Եռաբլուրին մէջ, պատասխան պիտ' տաք զոհերուն ինկած:
..................
Թէ կեանքդ տաս ու նուիրես,
Սիրտդ համակ մատաղ ընես,
«Դեռ քիչ է, քիչ», կ'ըսեն շատեր
Ու աւելին կը պահանջեն:
..................
Կ'անցնին օրերը ու կը հասկնաս
Թէ կեանքն է երազ՝ կոպերուդ փռուած,
Ու յանկարծօրէն կրնաս արթննալ
Ու փնտռել երազն որ անցաւ, գնաց...
..................
Ես մնացի հաւատարիմ
Համոզմունքիս, խղճիս ձայնին
Եւ բարձր գին վճարեցի
Անդաւաճան վարք ու բարքիս:
..................
Եւ կը քարկոծեն երբ իրենցմէ չես,
Երբ ունիս ուրոյն կարծիք, տեսակէտ,
Նոյնիսկ քեզ կ'ըսեն որ դաւաճան ես,
Բայց էականը՝ ՊԻՏ' ԸԼԼԱՍ ԴՈՒՆ ՔԵԶ:
..................
Ու բառերն են այնքան անզօր
Ապրումներուն անդնդախոր,
Անոնք գուցէ փրփուրն են սոսկ
Ովկիանին խոր ու ալեկոծ:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ