Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (107) Նոյեմբեր 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Զգոյշ եղի՛ր ինքնագովէն,
Որ յարատեւ կը բարբառի
Իր տուածին, կատարածին,
Մինչդեռ պարապ տակառ մըն է...
.........................
Մութը՝ լոյսի՞ն թէ՞ լոյսն՝ մութի՞ն
Կը ձգտին միշտ դար ու դարեր,
Երկուքն կարծես իրարմով են
Գոյատեւեր ի սկզբանէ...
.........................
Պոէզիայի համար ուշ է,
Դրամն է ներկայ ժամանակը,
Ան կը կլանէ հոգիները,
Արուեստն անգամ շուկայիկ է...
.........................
Դաւ ու խարդաւանք ես շատ եմ տեսեր,
Բայց չեմ չարացեր, ամրացեր եմ ես,
Որ յոյս ու լոյսս կարենամ բաշխել,
Հաւատքով անխախտ բարին արարել..
.........................
Մէկը կու լայ դառնակսկիծ,
Սգալով մահն հարազատի,
Միւսն անզգամ խրախճանքի մէջ,
Կ'արբենայ ցոփ խնճոյքի մէջ..
.........................
Կը նային, չեն տեսներ,
Կը տեսնեն, կ'ուրանան,
Կ'ուրանան, չեն ներեր
Կեանքիդ ոճն սեփական..
.........................
Աթոռ տեսայ, մարդը չկար,
Ձեւը տեսայ, խորքը չկար,
Ձեւացնելն էր կարեւորը,
Թուացեալն էր սուտ պատկերը..
.........................
Տասը մատներդ ալ մոմ ընես,
Սիրտդ հանես ու նուիրես,
Չարը դաժան հոն կը մնայ,
Կը կոխկռտէ սիրտդ զուլալ...
.........................
Քարերս թէ չհաւաքեմ,
Անոնցմով գէթ տուն չսարքեմ,
Կը կորսուին անոնք անհետ
Ժամանակի յորձանքին մէջ...
.........................
Այնքան սէր կայ, կարօտներ կան
Սիրտերուն մէջ արեւավառ,
Որ կը թուի թէ բազմանան՝
Տեղ չթողուն չարին խաւար:
.........................
Թէ սիրտէ սիրտ ծիածան չըլլայ,
Մարդը ինչպէ՞ս ընկեր դառնայ,
Սիրտը սիրտին զգալով միայն
Ընկերական կապ մը կ'ըլլայ..
.........................
Չհասկցայ բանն աշխարհի,
Շողոքորթը փառաբանուի,
Տգէտն մե՛ծ-մե՛ծ փրթէ, խօսի,
Արժանանայ ծափողջոյնի..
.........................
Ի՛նչ ալ ըլլայ վերջը նոյնն է,
Կեանք է պիտի անցնի երթայ...
Բայց լոյսի հետք թէ որ ձգես,
Մարդիկ կ'օրհնեն կեանքդ անցած..
.........................
Ի՛նչ որ տուի իմ հոգիէս
Սիրտէս, համակ էութենէս՝
Սէր անհատնում, արարք վսեմ,
Մնաց ինձ հետ յաւերժօրէն..
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ