Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Թէ սէր չունիս քու սրտիդ մէջ,
Թախիծին չես դառնար ընկեր,
Թախիծը այն ամպն է լուսէ,
Որ հրավառէ սէրը հրէ...
.............
Խօսուած բառը եթէ մէկն է,
Լռութիւնն է անեզրական,
Չըսուածին մէջ համակ աշխարհն
Կը տնքայ լուռ յաւերժօրէն...
.............
Ժպիտս միշտ լուսաճառագ
Յոյս ու լոյս տալ փորձեց մարդկանց,
Սիրտս աղի արցունք լացաւ,
Ծիածանն աչքիս յար շողշողաց..
.............
Գործդ ըրէ սիրտով մաքուր,
Ականջ մի՛ տար չարախօսին,
Խիղճիդ միայն դուն հաշիւ տուր,
Ինչպէս արդար դատաւորի....
.............
Եւ դեռ միտք կ'ածեմ ու կը զարմանամ
Թէ գրիչն ինչպէ՞ս կրնայ թոյն ծորիլ՝
Պարզ հոգիներուն եւ հաճոյք զգալ
Ու դեռ պարծենալ գրիչովն ախտագին...
.............
Ցաւի կայծը սրտիս դպաւ,
Բռնկեցաւ ու լոյս դարձաւ,
Լոյսովն այդ տարածուեցայ,
Թռիչք առի անհունն անծայր...
.............
Միտքը սահման պիտ'չճանչնայ,
Պիտ'սաւառնի անհունին մէջ,
Սահմանը լոկ բանտի ճաղ է,
Որ բանտարկէ միտքը մարդկանց...
.............
Շատեր արագ գոյն կը փոխեն՝
Նայած շահը ո՞ւր կը մղէ,
Այսօր հո՛ս են, վաղը հո՛ն են,
Իրենց յարմար տեղ լոկ փնտռեն...
.............
Սիրտս այրեցաւ, վառ խարոյկ դարձաւ,
Շի՛թ-շի՛թ անձրեւեց լոյսեր ու ծիածան,
Շատերուն դարձաւ հաց անապական,
Լոկ ես կրեցի վէրքը ցաւատանջ...
.............
Մարդը երբեք չմարդացաւ՝
Իր կիրքերով մութ ու զազիր,
Առաւել շատ գազանացաւ՝
Յօշոտելով մէկը միւսին...
.............
Կառչէ յոյսի մէկ նշոյլէն,
Գուցէ պատրանք լոկ ան ըլլայ,
Բայց ան հոգին թեւաւորէ,
Ինչպէս մաքուր մի երազանք...
.............
Սիրտս միշտ ալ հրավառեցաւ
Բիւր յոյզերով ու խռովքներով,
Ուրիշներուն թուաց, սակայն,
Որ ան տրոփէր միշտ անվրդով..
.............
Մանկան մաքրութեամբ ողողուի աշխարհն,
Մանկան պարզութեամբ օծուի մարդ էակն,
Կեղծիքն հեռանայ, իրաւը մնայ,
Հոգիէ հոգի թող բացուի ծիածան...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ