Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Թէ գիրդ մրոտեն, մի՛ վհատիր,
Վստահէ՛ քու ներքին ուժիդ,
Թէ անկեղծ է գիրը սրտիդ,
Ան անպայման կը կարդացուի..
........
Դիմակը կեղծ շուտ կ'իյնայ վար,
Կեանքի հովերն երբ որ փչեն,
Դէմքը իրաւ ինչո՞ւ վախնայ՝
Հողմերէն բիրտ, փոթորիկէն..
........
Շահակեդրոն աշխարհիս մէջ,
Իրա՛ւ ընկերն անգին գանձ է,
Շատ ընկերներ կը լքեն քեզ,
Երբ շահն այդպէս կը պահանջէ..
........
Իրաւ ընկերն սիրտդ կը զգայ,
Դժուար պահուն քովդ կ'ըլլայ,
Խնդութեամբդ կ'ուրախանայ,
Ցաւիդ հետ ալ ընկեր կ'ըլլայ:
........
Թէ քեզ լքեն ընկերներդ,
Մի՛ վհատիր, ետ կու գան քեզ,
Իսկ թէ չգան, չէին ընկեր,
Դո՛ւն սարքեցիր զիրենք ընկեր...
........
Աղօ՛թք մըն է հոգեպարար,
Երբ կը զրուցես հոգիիդ հետ,
Խոստովանա՛նք մ'է ան անեղծ՝
Խորանին վրայ հաւատարծարծ..
* * *
Մարդ անունով կու գան հանդէս,
Բանաստեղծի հովեր կ'առնեն,
Բայց սիրտերնին երբ թափանցես,
Պուտ մը բարին մոմով փնտռես...
* * *
Հազար բառեր ալ դուն շարես,
Վայելչօրէն ու պերճագեղ,
Թէ քու հոգի՛դ դուն չդնես,
Բառերդ սին են խեցիի պէս..
........
Մարդիկ ստրուկ միայն կ'ուզեն,
Հլու-հնազանդ կամակատար,
Թէ ազա՛տ ես, քեզ չեն ներեր,
Բայց Բարձրեալին դուն մօտենաս..
........
Անցած պահը կ'երգենք միշտ ալ,
Մերթ կ'ափսոսանք, մերթ կը տրտմինք,
Անցնելէն ետք կը վերապրինք
Ա՛լ յուշ դարձած պահն անուշցած..
........
Թէ ուրիշը նսեմացնես,
Դուն ալ աւել նսեմանաս,
Թէ ուրիշը բարձրացնես,
Դուն ալ նոյնքան կը բարձրանաս:
........
Ուժեղ է ան, ով քաջաբար
Կ'ընդունի թէ սխալած էր,
Չի փորձեր իր մեղքը կոծկել,
Կամ զայն բարդել այլոց վրայ:
........
Թէ կարենաս արիաբար
Ճշմարտութիւնը ընդունիլ,
Թէկուզ՝ ըլլայ ան քե՛զ ի վնաս,
Յայնժամ Մարդ ես, լաւ իմացիր:
........
Ծակ հերոսներն այնքան շատ են,
Որոնք իրենց վերելքն փնտռեն՝
Մեծ-մեծ ու բարձր խօսելով,
Եւ ուրիշը վար զարնելով..
........
Խօսուած բառը եթէ մէկն է,
Լռութիւնն է անեզրական,
Չըսուածին մէջ՝ համակ աշխարհն
Կը տնքայ լուռ յաւերժօրէն...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ