Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Հոգիս երբեք մաղձ չունեցաւ,
Չարակամին նոյնիսկ ներեց,
Երբ նշոյլ մը զղջում ցոլաց՝
Իր խօսքերէն, վարք ու բարքէն..
* * *
Հոգին միշտ ալ խորհո՛ւրդ մնայ,
Պիտի պեղես զայն շարունակ,
Թէ որ գտնես զայն լիովին,
Մեռած կ'ըլլաս ամբողջովին...
* * *
Ան որ սիրեց ճշմարտօրէն,
Չբարբառեց սին, սին խօսքեր,
Սիրտով սիրեց, վարք ու բարքով
Համակ կեանքը նուիրելով..
* * *
Սիրտս հիմա չի հաւատար
Ջերմ խօսքերուն ինձ շռայլուած,
Տառապանքս շատ փորձ ունի,
Խրատուելու դասեր ունի...
* * *
Շատեր եկան զերթ սիրալոյս,
Գոլ ջերմութեամբ քաղցրահամբոյր,
Սէրը աւա՛ղ շուտ մարեցաւ,
Ժամանակը սրբեց տարաւ..
* * *
ՄԱՅՐԸ...
Սիրանի՛ւթ ես սիրաշաղախ,
Սիրոյ կա՛նչ ես անդաւաճան,
Նուիրո՛ւմ ես անանձնական,
Սիրատրո՛փ սիրտ ես համակ...
* * *
Մենք հերոսներ միշտ փնտռեցինք,
Մեր կողքինը անտեսեցինք,
Հայրենիքներ երազեցինք,
Տէ՛րը չեղանք ունեցածին:
* * *
Թէ հոգիիդ երգը վսեմ՝
Վսեմացնող շունչով հրէ,
Չկարենաս երգել բիւրեղ,
Ինչպէ՞ս դառնաս իրաւ պոէտ...
* * *
Եւ օրը կու գայ ու յանկարծ կը զգաս,
Որ չկան մարդիկ քեզի սիրելի,
Լքեր են, գացեր ափերը օտար,
Մինակ ես մնացեր եւ օտարոտի..
* * *
Իրիկուան մէջ խոկումներ կան,
Աղօթաձայն շշուկներ կան,
Սիրտիդ տրոփիւնն ինչպէ՞ս լսես,
Երբ աղմուկ է ու աղաղակ.....
* * *
Լաւագոյն տաղը չերկնուած տաղն է,
Լաւագոյն խօսքը՝ չխօսուած խօսքը,
Լաւագոյն կեանքը՝ դեռ չապրուածը,
Լաւագոյն պահը երազուած պահն է..
* * *
Խոհերովդ մաս կը դառնաս՝
Տիեզերական մեծ շարժումին,
Խոհերովդ կ'առնես թե՛ւ, թռի՛չք,
Շունչը կը զգաս ազատութեան..
* * *
Անդնդախոր յոյզին առջեւ, անչափ անզօ՛ր են բառերը,
Հոգւոյն խորին խորխորատին՝ անչափ տկա՛ր են բառերը,
Միտքի սլացքին համար անհուն՝ անչափ սակա՛ւ են բառերը,
Մարդը ինքը պիտի տքնի որ գտնէ իր ներաշխարհը..
* * *
Չըսած խօսքիս եմ դեռ կարօտ,
Չապրած պահիս յար սպասող,
Որոնք մնան երազ անհաս,
Աստղերուն պէս երկնահմայ..
* * *
Թէ սէր չունիս քու սրտիդ մէջ,
Թախիծին չես դառնար ընկեր,
Թախիծն այն ամպն է լուսէ,
Որ հրավառէ սէրը հրէ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ