Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Ի՛նչ դիւրին է մարդ դատելը,
Այպանելն ու ստորնացնելը,
Որքա՛ն դժուար՝ հասկընալը,
Մտածելն ու վերլուծելը...
....................
Անչա՛փ, այնքա՛ն անկեղծացայ
Հոգիով մերկ ու թափանցիկ,
Որ մարդիկ զիս խենդ կարծեցին,
Կամ ալ՝ հանճար մը սայթաքած...
....................
Թէ սիրտդ,հոգիդ չհրավառին
Ներքին այրումով մը բորբ, տենդավառ,
Չես կրնար երբե՛ք դուն ճըրագ դառնալ
Ու երկնել տողեր արեգակնածին..
....................
Գիրդ պիտ'հոսի անձրեւի նման
Սրտիդ կուտակուած թախիծի ամպէն,
Բառերդ շի՛թ-շի՛թ արտասուքի պէս
Զուլալեն սիրտդ, պայծառացնեն զայն...
....................
Զիս մի՛ դատէք խօսքով թեթեւ,
Գիրս սրտիս լաւան է բարկ,
Թէ չհաւնիք, մի՛ կարդաք զայն,
Ո՞վ ձեր կարծիքն է հարցուցեր...
........................
Ձեր քսու խօսքով ինձ չմօտենա՛ք,
Ձեր աչքն մաքրեցէ՛ք ժանգ ու փոշիէն,
Նախքան որ նայիք շողին արփաւէտ,
Կարենաք տեսնել յստակ ու պայծառ..
....................
Բիւր բիւր սիրտեր երբ կը միանան
Շաղախով մը գերեկրային,
Կրնան անյաղթ պատուար ըլլալ
Չարին դիմաց գեհենային..
....................
Ամբոխն կրնայ քեզ բարձրացնել աստղերն ի վեր լոյս երկնքին,
Նոյն ամբոխը կրնայ գլորել անդունդն ի վար խաւար վիհին,
Բայց արժէքը իրաւ ու ճիշդ վեր բարձրանայ գերանհունին,
Մինչ ամբոխը կոյր ու տգէտ մնայ միշտ ալ կպած գետնին...
....................
Մարդիկ կան լոյս ճառագայթեն
Աչքերուն մէջ, հայեացքին մէջ,
Խօսք ու զրոյցին ու գիրին մէջ,
Մթնոլորտը լուսաւորեն...
....................
Թէ կարենաս վեր բարձրանալ մանրուքներէն, հաշիւներէն,
Ըմպել մաքուր լազուրն երկնի, լուսատոչոր եւ լուսահեւ,
Յայնժամ քեզ է աշխարհն համակ՝ իր գանձերով հոգեհմայ,
Եւ մանաւանդ ազատ մարդ ես՝ ոգիովդ յաւերժագնայ...
....................
Ես իմ տէրը եղայ միշտ ալ՝
Ազատ, անկախ ու անվճար,
Խիղճիս միայն հաշիւ տուի,
Մնացեալը անտեսեցի...
....................
Քանի տաղեր ալ դեռ երկնեմ,
Չերկնած տաղիս կարօտ մնամ,
Ան կը պահէ երազս վառ,
Ոգիս արթուն, անթեւաբեկ...
....................
Սիրոյ միայն կը մերձենանք,
Ճաշակն անոր կ'ըմպենք միայն,
Քանզի սէրը բացարձակն է,
Որուն ձգտինք յար յաւիտեան...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ