Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Կիպրահայ

Պաշտօնական աւանդական այցելութիւն «Գալայճեան Հանգստեան տուն»


Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019–ի առաւօտեան ժամը 11։00ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան եւ Կիպրոսի Պետական Ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանն ու Տիկինը, տարիներու գեղեցիկ սովորութեան համաձայն, որպէս երախտագիտութիւն եւ յարգանք մեծերուն, պաշտօնական այցելութիւն մը տուին Գալայճեան Հանգստեան Տուն, Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօնական օրերու առիթով: Անոնք դիմաւորուեցան Խնամակալութեան, Տնօրէնութեան եւ պաշտօնէութեան կողմէ:
Զրուցելէ եւ բարեմաղթութիւններ կատարելէ ետք տարեցներուն եւ պատասխանատուներուն հետ, ներկայութեամբ խնամակալութեան, տնօրէնութեան, բուժքոյրերուն, անձնակազմի անդամներուն, պաշտօնեաներուն եւ պատսպարեալներուն, կատարուեցաւ տարիներու սովորութեան համաձայն Նոր Տարուան (կարկանդակ –  գաթայի՝) «Վասիլոբիթա»ի հատում եւ Ազգային Առաջնորդարանի ու Պետական Ներկայացուցչի նուէրներու բաշխումը, ձեռամբ՝ Սրբազան Հօր եւ Տէր ու Տիկին Վարդգէս եւ Մակի Մահտեսեաններու:
Պատշաճ հիւրասիրութենէ ետք, Սրբազան Հայրը աղօթքով եւ «Պահպանիչ»ով օրհնեց բոլորը: Ապա, անոնք այցելեցին այն տարեցներուն սենեակները, որոնք ծանր առողջական կացութեան եւ լուրջ   պատճառներով ներկայ չէին եղած սրահէն ներս տեղի ունեցած հաւաքին: Զրուցելէ, աղօթելէ ու բարեմաղթութիւններ կատարելէ վերջ, յանձնեցին նաեւ անոնց ալ նուէրները եւ վերստին հանդիպելու խոստումով ու առողջութեան լաւագոյն մաղթանքներով, իր աւարտին հասաւ պաշտօնական օրինակելի այս այցելութիւնը: