Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Կիպրահայ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՆԱՐԵԿԻ ՄԷՋ


Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբեր 2019-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Թարգմանչաց Տօնին առիթով տեղի ունեցաւ աշակերտական տարեկան հանդէսը Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի հանդիսասրահէն ներս Հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի: Ներկայ էին Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանը, Ազգային Վարչութեան եւ Միութիւններու ատենապետ եւ անդամներ, Լիբանանէն հանգուցեալ հանրածանօթ մտաւորական Պօղոս Սնապեանի դուստրը՝ Թամար Սնապեան – Սուրճեան, Նարեկ Վարժարաններու Հոգաբարձութեան անդամներ, Տնօրէնութիւն, Ուսուցչական կազմ, պատասխանատուներ եւ քանի մը տասնեակ ծնողներ ու բարեկամներ։ Յայտագրի բացումը կատարեց վարժարանի ուսուցիչ՝ Պրն. Յակոբ Էսքիճեան եւ յաջորդաբար Մանկապարտէզի, Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի աշակերտները ներկայացուցին ընտիր յայտագիր մը հետեւեալ շարքով.- «Սուրբ Թարգմանչաց տօնի նշանակութիւնը»՝ (Գ. Միջնակարգ), «Ա., Բ., Գ.»՝ երգ (Բ. Մանկապարտէզ), «Այբ Բեն Գիմիդ»՝ (Նախապատրաստական եւ Ա. Դասարաններ), «Մեսրոպեան տառեր»՝ (Գ. Դասարան), Օրուան պատգամը փոխանցեց՝ Պրն. Յակոբ Էսկիճեան եւ ապա, դարձեալ յայտագրի շարունակութեամբ աշակերտները հանդէս եկան «Այբուբեն հայոց»՝ (Դ. Դասարան), «Հայերէն»՝ (Ե. Դասարան), «Թարգմանչաց տօնի եւ հայերէնի մասին ներկայացում»՝ (Զ. Դասարան), «Հայ աշակերտին ուխտը»՝ (Բ. Դասարան), «Հայ եւ օտար վկայութիւններ հայերէնի մասին»՝ (Ա. Միջնակարգ), «Թատերական ներկայացում»՝ (Բ. Միջնակարգ), Խմբերգներ՝ «Մեր Լեզուն» եւ «Հայերէն կ՛երգենք»՝ (վարժարանի աշակերտական երգչախումբ): Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդէսի ընթացքին, աշակերտները խանդավառութեամբ եւ հայկական շունչ ու ոգիով ելոյթ ունեցան ասմունքներով, խօսքերով, արտասանութեամբ, երգերով եւ թատերական ներկայացումով:

Հանդէսի աւարտին Վարժարանի տնօրէնուհի՝ Տիկին Վերա Մկրտիչեան – Թահմազեան գնահատական ու շնորհաւորական իր խօսքը փոխանցեց Ուսուցչական Կազմին եւ աշակերտութեան ու ապա հրաւիրեց Կաթողիկոսական Փոխանորդը, որ Օրհնութեան խօսքով եւ «Պահպանիչ»ով փակէ հանդիսութիւնը: Սրբազան Հայրը քաջալերով աշակերտութիւնը հոգեւոր ու ազգայնաշունչ խօսքով հանդէս եկաւ վեր առնելով Թարգմանչաց Սերունդին մեզի թողած կտակը, Հայ Լեզուի կարեւորութիւնը, Հայ Ընտանիքի եւ Դպրոցի առաքելութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը հայեցի եւ հոգեւոր դաստիարակութեան: Ան մէջբերելով զանազան գրագէտներու եւ բանաստեղծներու խօսքերէն յորդորեց՝ բազմաթիւ լեզուներ սորվին եւ սակայն, Մայրենի Լեզուն թող աւելի համարձակ եւ գերազանցապէս խօսին:
 
17 Հոկտեմբեր 2019
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի