Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

+

Թիւ (87) Յունուար 2019

Կիպրահայ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՒ ՍԻՐՈՅ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԱՆՄԱՀ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ


Կիրակի 13 Յունուար 2019-ին, Մելգոնեանի մեծ ընտանիքը՝ գլխաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, Պետական Ներկ. Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեանի, Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեանի եւ ազգային, կրթական, երեսփոխանական Ժողովի ներկայացուցիչներուն՝ իր խորին խոնարհումն ու երախտագիտութիւնը բերաւ՝ անմահ բարերարներ ԱՂԱ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ԱՂԱ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՆԵՐՈՒ յաւերժական յիշատակին՝ Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնին առթիւ: Բարերարներ՝ որոնք իրենց ամբողջ հարստութիւնը նուիրեցին, հիմնելու համար Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան ԼՈՒՍՈՅ ՏԱՃԱՐԸ, որ դարձաւ եղեռնակոծ եւ հայրենազրկեալ Արեւմտահայութեան ցանուցիր բեկորներուն համար՝ փոքրիկ ՀԱՅԱՍՏԱՆ մը, ուր անոնք հաղորդ դարձան Մեսրոպեան լոյսին ու հաւատքին, մշակոյթին ու պատմութեան եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ, ՀԱՅԵՑԻ ՈԳԻԻ շունչը տարածեցին հայագաղութներու մէջ մինչեւ Մայր հայրենիք:
Հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի ունեցաւ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի, ինչպէս նաեւ՝ Պաշտամունք, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան շրջափակին վրայ, բարերարներու դամբանին առջեւ, ուր հաւաքաբար ներկաները երգեցին «Ի Վերին Երուսաղէմ», «Հայր Մեր» աղօթքները եւ «Անմահ Լուսոյ» Մելգոնեանի քայլերգը: Այնուհետեւ, ծաղիկներ զետեղուեցան դամբանին առջեւ:
Սիրոյ եւ յիշատակի հաւաքական ճաշկերոյթը տեղի ունեցաւ Sawa ճաշարանին մէջ, որուն մասնակցեցան շուրջ 200 հոգի:
Այս բանաստեղծութիւնը կը ձօնեմ Մելգոնեան անմահ բարերարներու յաւերժական յիշատակին....
ՄԵԼԳՈՆԵԱՆԻՆ
Ծառերդ լուռ են, ձայն-ծպտո՛ւն չկայ
Թռչուններն անգամ կարծես լռեր են
Չկայ ճռուողիւնն անոնց կենսաբե՛ր
Չկայ դայլայլը ժի՛ր ու սիրավա՛ռ...
Շուրջդ անապատ, շունչ մ'անգամ չկայ
Պատանեակներդ վաղուց հեռացած
Որբ ու անտէր են քեզ կարծես լքած
Այլ երդիքներու տակ հանգրուանած...
Սիրտս կը յիշէ հին օրերդ վա՛ռ
Երբ կեանք կը բուրէր շուրջդ ամէն դի
Երբ քարերդ անգամ ժպի՛տ ունէին
Ի տես խայտանքին որ շուրջդ կ'եռար...
Փոքրիկ հայրենի՛ք մըն էիր դարձած
Գեղածիծաղ այս ափերուն փռուած
Ուր հայ պարմաններ կու գային վառել
Ջահն իրենց հոգւոյն Մեսրոպեա՛ն լոյսէդ
Եւ արեւացած կը դառնային տուն
Արե՛ւ բաշխելու մթնած սիրտերուն
Հայրենեա՛ց արեւ տարագիր հայուն
Նոր յոյսեր, լոյսեր սրտին տոչորուն...
Հոգիս յուսավառ դեռ կ'ուզէ հաւ'տալ
Որ օր մը դարձեալ պիտի շէնանա՛ս
Եւ բի՛ւր-բի՛ւր տղաք ու աղջիկներ վարդ
Պիտ' գան ըմպելու լո՛յսդ Մեսրոպեան:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ