Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Կիպրահայ

Երան Գույումճեան արժանացաւ Քալիֆորնիոյ «Մաշտոց» Գոլէճի շնորհած ակադեմական տիտղոսինantsoutarts1a

27 Յունիս 2017-ին, դիմատետրի էջերէն ծանուցուեցաւ որ Քալիֆորնիոյ Կլենտէյլ քաղաքի «Մաշտոց» Գոլէճը՝ իր հոգաբարձական եւ վարչական մարմիններով, ուսումնական բաժիններով, կը շնորհաւորեն Նիկոսիաբնակ Տիկ. Երան Գույումճեանը, «արժանաւոր մտաւորականը եւ ուսումնասէրը», եւ զայն կը պատուեն որպէս 2017 ընթացիկ տարուան տիտղոսակիրը Գոլէճին շնորհած՝ «Ականաւոր Փրոֆէսոր»ի ակադեմական տիտղոսին: Ստորեւ՝ նշեալ ծանուցումն ու շնորհաւորագիրը, իր ամբողջութեամբ.-
Garbis Der-Yeghiayan with Yeran Kouyoumdjian.
• 27 June at 19:29 •
The Board of Trustees, Administration and Faculty of Mashdots College in Glendale, California congratulate MRS. YERAN KOUYOUMDJIAN, of Nicosia, Cyprus, a most deserving intellectual and scholar and honor her as the 2017 recipient of the College's Distinguished Professor Academic Title.

Այս բարեբաստիկ առիթով, Ազատ Խօսք-ի խմբագիր Տիկ. Երան Գույումճեան իր սրտագին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ ՄԱՇՏՈՑ գոլէճի հոգաբարձութեան խորհուրդին, վարչական մարմնին եւ ուսումնական բաժիններուն, գլխաւորութեամբ ԴՈԿՏ. ԿԱՐՊԻՍ ՏԷՐ-ԵՂԻԱՅԵԱՆԻ, որոնք հայուն վայել ազնւութեամբ, մեծ սիրտով՝ զինք նման բարձր տիտղոսի արժանացուցին..: «Տիտղոս մը», կ'աւելցնէ ան, «որ կը թեւաւորէ զիս եւ առաւել կը պարտաւորեցնէ՝ այսուհետ եւս շարունակելու իմ գրական եւ այլ աշխատանքներս ի ծառայութիւն մեր պատուական ժողովուրդին....Աստուած օրհնէ Ձեզ, Մաշտոց Գոլէճը՝ իր հոգաբարձական, վարչական եւ ուսուցչական ամբողջ անձնակազմով եւ ուսանողութեամբ»: