Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Կիպրահայ

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ

2016-2017 antsoutarts1a

Ամավերջի հանդէսները տարեկան հունձքի օր են, երբ հայ դպրոցէն շրջանաւարտ պարման-պարմանուհիներ կ'ընծայուին հայ կեանքին կամ ուսումնական աւելի բարձր հաստատութեանց ուսումնառութեան ընթացքին: Ասիկա բարեբաստիկ առիթ է ազգային-համայնքային-ընտանեկան խոր բերկրանքի, քանզի հայոց հաստաբուն ծառը տարուէ-տարի կը վերանոորոգուի նորանոր թարմատի ընձիւղներով, յանձին հայ դպրոցէն շրջանաւարտ պարման-պարմանուհիներու:
Նման գեղեցիկ օր էր Չորեքշաբթի, 21 Յունիս 2017 թուականը, երբ յետմիջօրէի ժամը 6:00-էն սկսեալ՝ Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի ամփիթատրոնը տակաւ կը լեցուէր շրջանաւարտներու ծնողներով ու պարագաներով, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներով, հիւրերով եւ համայնքի անդամներով: Հանդիսութիւնը կը վայելէր նախագահութիւնը հայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ հովանաւորութիւնը Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի: Ներկայ էին նաեւ բարձրաստիճան հիւրեր՝ Սթրովոլոսի քաղաքապետը, փոքրամասնութեանց Յանձնակատարը, կիպրական կրթական նախարարութենէն ներկայացուցիչներ եւ համայնքիս ազգային-երեսփոխանական-կուսակցական ներկայացուցիչներ եւ խմբագիրներ:
Շրջանաւարտներու հանդիսաւոր մուտքէն ետք, առաջնորդութեամբ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի, հնչեցին քայլերգները՝ Կիպրոսի եւ Հայաստանի հանրապետութեանց եւ Նարեկ վարժարանի, յաջորդաբար:
Հոգաբարձութեան խօսքը փոխանցեց Հոգաբարձութեան ատենապետ Պրն. Վարդան Թաշճեան, որ մասնաւորապէս ըսաւ. «Տարի մը եւս փորձեցինք տէր ըլլալ գաղութիս նախնական ուսման սանձին, հաւատք, յոյս եւ համբերութիւն ներմուծելով մեր սրտերու հետզհետէ նեղցող երակին, օրէ օր մտահոգիչ երեւոյթ ստացող ընկերային բարքերու եւ սովորութիւններու դիմաց, այլ մանաւանդ ի տես միջազգային ահաբեկչութեան եւ շրջանային բախումներու ցնցիչ վիճակին»: Ան շեշտեց յատկապէս հայեցի կրթութեան գործին էական կարեւորութիւնը, որ «քուն փախցնող երեւոյթ է, որ կը տիրէ սփիւռքի տարածքին...Գործ մը, որմէ չենք ուզեր վախնալ: Գործ մը, որ կ'ուզենք ինքը մեզմէ վախնայ»: Եւ աւելցուց. «Հաւատացէ՛ք որ մէկ մտածում մը կը քերթէ մեր ուղեղը, այդ ալ մեր ժողովուրդին անսակարկ, անշահախնդիր ոգիով ծառայելու փափաքն է: Մէկ զգացումով կը թրթռայ ու կը տրոփէ մեր սիրտը, այդ ալ անհուն սէրն, զգացումն է՝ սա փոքրիկները լոյսի, գիտութեան, մարդկայնութեան, հայութեան առաջնորդելը»: Ապա ան շնորհակալութիւն յայտնեց Կիպրոսի բարեխնամ կառավարութեան, կրթական նախարարութեան, փոքրամասնութեանց յանձնակատարին, պատկան անձնաւորութիւններու եւ մարմիններու իրենց բերած աջակցութեան համար: Պրն. Թաշճեան նաեւ խրատական քանի մը խօսք ուղղեց շրջանաւարտներուն, շեշտելով կեանքի մէջ ճշմարտութեան եւ յաջողութեան փնտռտուքի կարեւորութիւնը եւ անոնց հասնելու ուղղութեամբ՝ ցուցաբերելիք յարատեւ մաքառումը, յոյսը վառ պահելու անհրաժեշտութիւնը, նոյնիսկ երբեմնի ձախողութիւնը յաջողութեան վերածելու հնարամտութիւնը:
Տարեկան տեղեկագիրը՝ հայերէն եւ յունարէն լեզուներով, ներկայացուց տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, ողջունելով Նարեկ վարժարաններու 45-րդ հունձքը՝ 19 շրջանաւարտներ Նիկոսիոյ եւ Լիմասոլի վարժարաններէն, ընդգծելով յատկապէս արտադասարանային գործունէութեանց տեղն ու դերը, որոնցմով յագեցած էր 2016-17 ուսումնական տարին, շնորհակալութիւն յայտնելով կրթական նախարարութեան, պատկան կառոյցներուն, հոգաբարձութեան, ծնողաց միութեան, ուսուցչական կազմին, Պետական ներկայացուցիչին եւ Սրբազան Հօր իրենց ամբողջական զօրավիգին համար:
Այնուհետեւ, վկայականներու եւ մրցանակներու բաշխումէն ետք, ձեռամբ Սրբազան Հօր, պետական ներկայացուցիչին եւ տնօրէնուհիին, հրաժեշտի ուղերձներ կարդացին ուսումնական բարձրագոյն միջինը բերած շրջանաւարտ Սերօ Տէմիրճեան՝ հայերէնով, եւ երկրորդ բարձրագոյն միջինը բերած շրջանաւարտուհի Արազ Մանուշեան՝ յունարէնով:
Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան՝ իր Հուսկ Բանքին մէջ, յատկապէս ըսաւ.
«Ուրախութեան եւ հպարտութեան խառն զգացումներով, միաժամանակ հրաժեշտի յուզիչ մթնոլորտի մը մէջ՝ ահա' ճամբայ կը դնենք ձեզ, սիրելի շրջանաւարտներ, բարձր սպասումներով եւ այն անխախտ վստահութեամբ եւ հաւատքով, որ պիտի կարենաք հասնիլ ձեր նպատակներուն: Ու՛ր ալ երթաք, սիրելիներ, ձեր հոգիներուն մէջ թող անշէջ ու մշտապայծառ ցոլա՛յ հայու հոգին, հպարտութեամբ պահպանեցէք եւ վա՛ռ պահեցէք հայ լեզուն եւ հայու դիմագիծը, որովհետեւ դու՛ք էք, սիրելիներ, մեր ազգի անցեալն ու ապագան իրարու կամարող թանկագին կամուրջը:
Antoine de St Exupery Փոքրիկ Իշխանը գիրքին մէջ կը գրէ.- «Չէ՞ որ բոլոր մեծահասակները առաջ երեխայ եղած են, միայն թէ անոնցմէ քիչերն են, որ այդ բանը կը յիշեն:» Մաղթանքս է որ ձեր մտքերուն մէջ վառ ու անմոռաց պահէք Նարեկ Վարժարանը, ուր հաւանաբար անցուցած էք ձեր կեանքի ամենայիշատակելի օրերը: Այդ գեղեցիկ պահերը թող անջնջելիօրէն փորագրուա՛ծ մնան ձեր սրտերուն մէջ: Մի՛ մոռնաք ձեր մանկութեան ընկերները եւ ձեր դպրոցը:
Անգամ մը եւս կը շնորհաւորեմ ձեզ, սիրելի շրջանաւարտներ, սրտանց ձեզի մաղթելով բարի, անփորձանք երթ եւ յաջող, լուսաւոր ապագայ»:
Հանդիսութեան գեղարուեստական յայտագիրը գործադրուեցաւ բծախնդրութեամբ եւ վայելչօրէն: Շրջանաւարտները խոր ապրումով արտասանեցին Մուշեղ Իշխանի «Հայ լեզուն տոնն է հայուն» քերթուածը: Հայկական «Քոչարի»ն եւ «Սասնայ պար»ը անչափ խրոխտ ու ներդաշնակ կատարեց Նարեկի Պարախումբը, պարուսոյց՝ Պրն. Գ. Քէլէշեան: Հուսկ, «Երեւան-Էրեբունի», «Նազան իմ եարը» եւ «Հրաժեշտի երգ» խմբերգներու փունջը ներկայացուց Նարեկի Երգչախումբը, ղեկավար՝ Պրն. Ս. Տէմիրճեան, դաշնակի ընկերակցութեամբ Լ. Խաչատրեանի եւ Երէցկին Թ. Հապէշեանի:
Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոսի կատարած «Պահպանիչ» աղօթքով վերջ գտաւ այս տպաւորիչ հանդիսութիւնը:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը սրտանց կը շնորհաւորէ 2016-17 կրթաշրջանի Նարեկի հունձքը՝ 19 շրջանաւարտները անուն առ անուն, անոնց մաղթելով բարի երթ, կանաչ ճանապարհ նորանոր յաջողութիւններով բեղմնաւոր:
Ստորեւ՝ շրջանաւարտներու անունները.
Նիկոսիայէն՝ Արըճեան Արաքսիա, Իօաննու Անտրէա, Խաչատուրեան Նանար, Կոստանեան Նաթէլ, Հեքիմեան Մարինա, Մանուշեան Արազ, Մհերեան Խրիստիանա, Չուլճեան Գայիանէ, Պաղճեան Լարա, Պաղչէճեան Վիքթորիա, Բարոյեան Վահան, Դաւիթեան Գաբրիէլ, Պանայի Իլիաս եւ Տէմիրճեան Սերօ:
Լիմասոլէն՝ Կարոյեան Լարա, Մանուչարեան Քրիսթինա, Մանուչարեան Քրիստոֆըր, Յովհաննիսեան Տիանա եւ Մղտեսեան Պետրոս:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ