Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (118) Նոյեմբեր 2021

Կիպրահայ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան էջէն

Հաճոյքն ունինք հաղորդելու, որ Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակը, Կրթութեան ու Մշակոյթի Նախարարութեան ինչպէս նաեւ Կիպրոսի Պետական Ռատիոկայանին հետ գործակցաբար, հեռատեսիլի յայտագիրներէն կարճատեւ պատկերասփռումի շարք մը նախաձեռնած է, RIK 1 եւ RIK 2, տեղացի ժողովուրդը ծանօթացնելու համար Կիպրահայ գաղութի պատմութեան, մշակոյթին, աւանդութիւններուն, սովորութիւններուն, ներկայի իրավիճակին եւ հարկաւ հայերէն լեզուի ինքնորոյն հարստութեան http://cybc.com.cy/schedule/։

Յայտագրին գլխաւոր նպատակն է դրսեւորել Կիպրոսի մշակութային բազմերեսութիւնը, քաջալերել պայքարը ցեղային խտրականութեան դէմ եւ պաշտպանել իրաւունքի հաւասարութեան եւ փոխադարձ յարգանքի սկզբունքները։ Այս նախաձեռնարկի գործադրութեամբ՝ ա՛լ աւելի կարեւորութիւն պիտի ստանայ կրօնական փոքրամասնութիւններու ներկայութիւնն ու օգտաշատ գործունէութիւնը Կիպրոսի համայնական կեանքէն ներս: