Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (118) Նոյեմբեր 2021

Կիպրահայ

ԲԱՑՈՒՄ ԿԻՊՐՈՍ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԱՅԳԻԻՆ

Նախաձեռնութեամբ կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, Չորեքշաբթի 10 Նոյեմբեր 2021-ին, կ. ե. ժամը 6:00-ին, տեղի ունեցաւ պաշտօնական բացումը Կիպրոս-Հայաստան այգիին եւ կոթողին, որոնք կը գտնուին Արմենիաս փողոցի եւ Լիմասոլ պողոտայի խաչմերուկին վրայ: Կոթողը գործն է քանդակագործ Պանաեոտիս Պասանտասի:

Վայրի ընտրութիւնը պատահական չէր: Արդարեւ, այդ փողոցին վրայ կ'ապրին բազմաթիւ հայ ընտանիքներ,այդ փողոցին վրայ կը գտնուին Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցին եւ Առաջնորդարանը, իսկ այդ փողոցի վերջաւորութեան հանդիպակաց վայրը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնն է իր զոյգ շէնքերով եւ պուրակներով:
Կիպրահայ համայնքի անդամներէ եւ կիպրական կառավարութիւնը եւ պետութիւնը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտօնակատարներէ բաղկացած հոծ բազմութեան ներկայութեան տեղի ունեցաւ բացման արարողութիւնը։
Սթրովոլոսի Քաղաքապետարանի եւ Կիպրոսի Եւրոպական Համալսարանի փողերախումբին կողմէ՝ Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու ազգային քայլերգներու հնչումէն ետք, յաջորդաբար ելոյթ ունեցան, աղօթքով եւ խօսքով, Կիպրոսի Յոյն-Ուղղափառ եկեղեցւոյ Պետ Խրիսոստոմոս Բ Արքեպիսկպոսի ներկայացուցիչը, Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս Տողրամաճեան, Սթրովոլոսի Քաղաքապետ Անտրէաս Պապախարալամպուս, Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, երկու երգերով՝ Սուրբ Աստուածածին երգչախումբը, երկու պարերով՝ Համազգայինի Սիփան պարախումբը, Հայաստանի Հանրապետութեան Կիպրոսի մօտ նորանշանակ դեսպան Տիգրան Մկրտիչեան եւ ձեռնարկը հովանաւորող՝ Հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անաստասիատը փոխարինող՝ Խորհրդարանի նախագահ Անիթա Տիմիթրիու, որ ձեռնարկի աւարտին, Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի եւ Սթրովոլոսի Քաղաքապետ Անտրէաս Պապախարալամպուսի ընկերակցութեամբ կատարեց յուշակոթողի բացումը։ Յաջորդեց ընդունելութիւն։