Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

Կիպրահայ

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Չորեքշաբթի, 16 Յունիս 2021, երեկոյեան ծամը 6:30-ին, տեղի ունեցաւ Նարեկ
Վարժարաններու Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի ամավերջի հանդէսը, հովանաւորութեամբ՝ Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ նախագահութեամբ՝ Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի։
Տէր եւ Տիկին Մահտեսեաններ ներկայ գտնուեցան հանդէսին եւ Պետական Ներկայացուցիչը կատարեց վկայականներու բաշխումը:
38 շրջանաւարտներ՝ Նարեկ վարժարաններու Նախակրթական եւ Միջնակարգի բաժիններէն ստացան իրենց վկայականները:
Գործադրուեցաւ գեղարուեստական կոկիկ եւ յուզիչ յայտագիր մը:
Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան իր Հուսկ Բանքին մէջ, խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն, յատկապէս ըսաւ. «Դուք էք ապրող վկան այն փաստին, սիրելիներ, որ այս վարժարանը տարուէ տարի կը յաջողի իր առաքելութեան մէջ՝ դաստիարակելով հայ պատանիներ, թրծուած բարձր ազգային ու մարդկային արժէքներով: Դուք էք մեր գաղութին ու ազգին ապագան: Հպա՛րտ ենք ձեզմով:
Պիտի ուզէի խնդրել, որ ձեզի հետ տանիք քանի մը միտքեր, կամ խրատներ, որոնց մասին դուք յաճախ մտածէիք ձեր հետագայ կեանքի ընթացքին: Մտածումներ՝ որոնք պիտի ըլլան ձեր կեանքի ուղեցոյցները:
Մաղթանքս է որ ամէն բանէ առաջ ըլլաք առողջ:
Սիրեցէք ձեր ընկերները եւ միշտ կապ պահեցէք անոնց հետ, ո՛ւր ալ որ տանի ձեզ ձեր ապագան, որովհետեւ փորձառութիւնը ցոյց կու տայ, որ անկեղծ բարեկամութիւնները շատ յաճախ սկիզբ առած են մանկութեան տարիներուն:
Կեանքին նայեցէք լաւատեսութեամբ եւ դրական հայեացքով: Հեռու մնացէք ամէն տեսակի ծայրայեղութիւններէ եւ մոլութիւններէ: Բծախնդրութեամբ եւ գիտակցօրէն կատարեցէք ձեր ընտրութիւնները՝ նախապէս դատելով, արժեւորելով եւ վերլուծելով բոլոր այլընտրանքները: ... Իսկ գալով ձեր արտասանելիք խօսքերուն, թող անոնք միշտ արտայայտեն ճշմարտութիւնը, ըլլան լաւ ու բարի խօսքեր, որոնք ի վերջոյ օգուտ պիտի բերեն լսողին: Այլապէս՝ նախընտրեցէք լուռ մնալ: Նախընտրեցէք յարատեւ կառչիլ ճշմարիտին, բարիին եւ անհրաժեշտին, փոխանակ՝ սուտին, բամբասանքին եւ զրպարտութեան:
Այս պատգամներով հրաժեշտ կու տամ ձեզի եւ ձեզ կ'ընծայեմ կեանքին, սիրելի շրջանաւարտներ, սրտանց ձեզի մաղթելով բարի երթ, անփորձանք, յաջողութիւններով լեցուն կանաչ ճանապարհ:
Երթա՛ք բարով»:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը սրտանց կը շնորհաւորէ 2020-2021 կրթական տարեշրջանի Նարեկ վարժարաններու բոլոր շրջանաւարտները, անոնց մաղթելով կանաչ ճանապարհ եւ նորանոր յաջողութիւններ:
Ե.Գ.