Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

Կիպրահայ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 26-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Կիրակի, 27 Յունիս 2021-ի առաւօտեան, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եւ Լառնաքայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցիներուն մէջ, (ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանիին տակ գտնուող թեմերու բոլոր եկեղեցիներուն մէջ), յընթացս պատարագին կատարուեցաւ Մաղթանք Հայրապետական՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.ի ընտրութեան եւ օծման 26-րդ տարեդարձին առիթով, հանդիսապետութեամբ Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ մասնակցութեամբ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանի, սարկաւագաց եւ դպրաց դասին, իսկ Լառնաքայի մէջ՝ Արժ. Տ. Մաշտոց Աւ. Քհնյ. Աշգարեանի:
Նիկոսիոյ մէջ, պատարագի աւարտին, տարիներու օրինակելի սովորութեան համաձայն (Յունիսի վերջին Կիրակիին), հոգեհանգիստ տեղի ունեցաւ Կիպրոսի Հայոց նախկին Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ երանաշնորհ Ներսէս Արք. Բախտիկեանի յիշատակին Սրբազան Հօր նախագահութեամբ: