Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (112) Ապրիլ 2021

Կիպրահայ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻ ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ ԷՋԷՆ

Վարդգէս Մահտեսեան կը յայտարարէ իր թեկնածութիւնը՝ 30 Մայիս 2021-ի խորհրդարանական ընտրութիւններուն

30 Մայիս 2021-ին տեղի պիտի ունենան Կիպրոսի Հանրապետութեան Ներկայացուցիչներու Տան անդամներու ընտրութիւնները՝ առողջապահական եւ քաղաքական դժուարին պայմաններու մէջ:
COVID19-ը ոչ միայն կը սպառնայ մեր կեանքին եւ առողջութեան այլ կազմալուծած է մեր բնականոն կեանքի պայմանները: Արեւելեան Միջերկրականը վերածուած է անկայուն եւ անապահով շրջանի մը. շուտով սկսելու են Կիպրական հարցին լուծում մը գտնելու թերեւս վերջին փորձերը. Հայաստանը եւ Արցախը կը փորձեն դիմագրաւել վերջին պատերազմի պարտութեան ցաւալի եւ աղիտալի հետեւանքները. վտանգուած է նոյնինքն Հայաստանի Հանրապետութեան ապագայի ապահովութիւնը:
Նորընտիր Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչը կարեւորագոյն ներդրումը պիտի ունենայ ապահովելու մեր համայնքի իրաւունքները՝ Կիպրական հարցի լուծումի մը պարագային եւ օգտակար հանդիսանալու Հայրենիքի վերականգնումի աշխատանքներուն, աւելի եւս ամրապնդելով Կիպրոս-Հայաստան-Արցախ յարաբերութիւնները: Այս ուղղութեամբ, անհրաժեշտ է որ Պետական Ներկայացուցիչը ունենայ ե՜ւ փորձառութիւն ե՜ւ ծանօթութիւն ե՜ւ լաւ յարաբերութիւններ՝ Պետական եւ այլ շրջանակներու հետ:
Երկար մտածումներէ ետք եւ նկատի ունենալով անցնող 15 տարիներուն կուտակած փորձս եւ այդ ժամանակաշրջանին ստեղծած լաւագոյն յարաբերութիւններս Պետական եւ այլ շրջանակներու հետ, պարտաւորութիւն կը սեպեմ պատրաստ ըլլալ ծառայելու որպէս Պետական Ներկայացուցիչ յաջորդ շրջանին եւս, եթէ Կիպրահայութիւնը իր վստահութիւնը վերահաստատէ իմ երկարամեայ պաշտօնավարութեանս նկատմամբ, զիս վերընտրելով Պետական Ներկայացուցիչ:
Վարդգէս Մահտեսեան 12 Մարտ 2021
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ