Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (112) Ապրիլ 2021

Կիպրահայ

Կիպրահայ գաղութի եւ Հայ Եկեղեցւոյ անունով կը դատապարտենք Ս. Մակարայ Վանքին մէջ պատահած դէպքը:

Կիպրոսի Ս. Մակարայ վանքը մեծ նշանակութիւն ունի ոչ միայն Կիպրահայութեան այլեւ համայն հայութեան համար: Պատմական Հայաստանի տարածքէն դուրս գտնուող այս սրբավայրը, թէեւ աւերակ ու լքուած վիճակի մէջ է պայմաններու բերումով, սակայն իր պատմական արժէքին համար, յարատեւ վերանորոգութիւններու կարիքը ունի որպէս աղօթավայր եւ պատմական կոթող:
Տագնապահար աշխարհին մէջ, երբ բոլորս կլանուած ենք Պսակաձեւ Ժահրի համավարակով, յանկարծ անակնկալի եկանք երբ իմացանք, թէ «Youtube»ի եւ «Facebook»ի վրայ երէկ եւ այսօր տեղադրուած է երիզ մը, ուր վանքն ու տարածքը օգտագործուած են երաժշտական «party time» հաւաքոյթի եւ տասնեակ երիտասարդներ երաժշտութեան առընթեր, ման կու գային խմիչքով, սիկարէթներով ու ամենէն ցաւալին՝ պարերով, հոն ուր դարերով պաշտամունք կատարուած էր...
Վստահ ենք, որ աշխարհի մէջ որեւէ կրօնք պիտի չ՛ընդուներ եղածը տեսնել իր հոգեւոր տարածքին վրայ: Արդ՝ խստօրէն կը դատապարտենք եղածը եւ կոչ կ՛ուղղենք պատասխանատուներուն, պարտն ու պատշաճը կատարելու, անխտիր պահպանելու համար բոլոր հոգեւոր վայրերն ու աղօթատեղիները, լաւ իմանալով որ բոլոր այդ վայրերը «Աստուծոյ Տուն»եր են: Կրօնական սրբավայրերուն «Աստուծոյ Տուն»ը ըլլալու գաղափարը, համակրօնական յարգանքի պարտադիր հասկացութիւն է: Լաւապէս կը գիտակցինք թէ, ուրիշին պաշտած կրօնին հանդէպ յարգանքը, առաւել եւս կը բարձրացնէ մեր պաշտած կրօնին արժէքը, որով միաստուածեան բոլոր կրօններուն Աստուածը, միշտ կը փառաւորուի երկրի վրայ եւ երկինքին մէջ:
Վերջապէս, շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւնս կ՛ուզեմ յայտնել, Կիպրոսի բոլոր եկեղեցական պետերուն եւ յատկապէս Մուֆթիին, որ անմիջապէս իրենց ձայնը լսելի դարձուցին դատապարտելով սոյն արարքը:
Նիկոսիա, 7 Ապրիլ 2021
Խորէն Արք. Տողրամաճեան
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Կիպրոսի Թեմի