Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Կիպրահայ

Հայ Համայնքի դիմումով, Փաֆոսի Քաղաքապետարանը Թալէաթ Փաշա Փողոցը վերանուանած է Արդարութեան Փողոց

Փաֆոսի քաղաքապետը եւ քաղաքապետական խորհուրդը՝ ընդառաջելով երկրի Հայ համայնքի եւ Պոնտոսցի յոյն համայնքի դիմումներուն, շատ արագ փոփոխութեան ենթարկած են քաղաքի Թալէաթ Փաշա փողոցի անուանումը` զայն վերանուանելով Տիկէոսինիս (Արդարութիւն), նկատի ունենալով որ Թալէաթ Փաշան կը նկատուի որպէս գլխաւոր ճարտարապետը Հայոց Ցեղասպանութեան, կը գրէ Կիպրոսի մէջ հրատարակուող Cyprus Mail-ը՝ իր 20 Յունուար 2021-ի թիւին մէջ:
Հայկական Ցեղասպանութեան համատարած ճանաչման լոյսին տակ՝ աշխարհի շատ մը երկիրներու, ինչպէս նաեւ միջազգային ակադեմական համայնքին կողմէ,- կը գրէ թերթը, քաղաքապետական խորհուրդը միաձայնութեամբ որոշեց Թաէաթ Փաշայի անունը վերցնել Փաֆոս քաղաքի նշեալ փողոցէն..., զօրաւոր ուղերձ յղելով տեղական եւ միջազգային համայնքին այն մասին, որ ցեղասպանութիւն գործադրած անձինք տեղ չունին պատմութեան լուսաւոր էջերուն մէջ, նշած է քաղաքապետարանը:
Յիշենք որ Կիպրոսի խորհրդարանը, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով, Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծ մը վաւերացուցած էր:
Գնահատելի է Փաֆոսի քաղաքապետ պրն. Ֆեթոն Ֆեթոնոսի քաջարի եւ արդարամիտ կեցուածքը այս հարցով: