Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (107) Նոյեմբեր 2020

Կիպրահայ

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՆԵՐՈՒ ԵՐԹ Ի ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ

ՀԱՄԱԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ՝ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի Համանախագահութեամբ, մասնակցութեամբ գաղութիս բոլոր մարմիններուն, յառաջացած Արցախի Օգնութեան Օժանդակելու Յանձնախումբն ու «Ինքնաշարժներու Երթ»ի ենթայանձնախումբը կազմակերպեցին Ինքնաշարժներու Երթ - Յանուն Ղարաբաղի Զօրակցութեան:
Ինքնաշարժներու երթի նպատակն էր ծանօթացնել Արցախի Դատը, ինչպէս նաեւ արթնութիւն եւ ըմբռնում յառաջացնել կղզիէն ներս, թէ Ատրպէյճանը կը շարունակէ իր անմարդկային դաժան յարձակումները Ղարաբաղի վրայ, հակառակ համաձայնուած հրադադարներու։ Առաւել եւս նկատի առնելով, որ Իսրայէլի կողմէ Ատրպէյճանի հայթայթած անօդաչու սարքերը (ԱԹՍ drones), կործանարար դեր ունին մեր բանակին վրայ, ինքնաշարժներու երթը ներառեց Իսրայէլի Դեսպանատունը որպէս «բողոքի ձայն» իսկ ԱՄՆ-ի, Ռուսական Դաշնութեան եւ Ֆրանսայի Դեսպանատուները որպէս «հրադադարի կիռարման ձայն»։ Հարկ է նշել թէ թղթակիցներ եւ հեռատեսիլներու կայաններ հաղորդեցին այս ձեռնարկին մասին։

Եւ այսպէս, Կիրակի 25 Հոկտեմբեր յետմիջօրէին, կիպրահայ համայնքը, հոծ մասնակցութեամբ իր անվերապահ զօրակցութիւնը յայտնեց Արցախի մէջ մարտնչող հայրենակիցներուն՝ Ինքնաշարժներու Համագաղութային երթով մը, որ սկիզբ առաւ Կիպրոսի գլխաւոր քաղաքներուն մէջ՝ համախմբելով եւ միաւորելով Պաֆոսէն, Լիմասոլէն, Լառնաքայէն եւ Նիկոսիայէն ժամանած մասնակից ինքնաշարժները Նիկոսիոյ Ղա Սի Պի մարզադաշտի կանգառը։
Համայնքի երիտասարդները այս միջոցառումով նաեւ իրենց վճռական բողոքի ձայնը արտայայտեցին ընդդեմ Թուրք Ազերիական ահաբեկչական բարբարոսութեան՝ հանդէպ Արցախի ազատատենչ ժողովուրդին, որ արդեն ամիս մըն է կը պատերազմի հերոսաբար իր ազատ եւ անկախ հայրենիքը, եւ պապենական հողին վրայ իրաւացիօրէն ապրելու իրաւունքը պաշտպանելու համար։