Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Կիպրահայ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՔՐՈՆԻԿ


Կիրակի, 21 Յունիս 2020-ին, Նիկոսիոյ Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, 133 տարիներու ընթացքին նահատակուած հերոսներու յիշատակին: Օրուան պատարգիչ քահանայ հայրը անդրադարձաւ Հնչակեան հերոսներու խիզախութեան եւ նուիրումի ոգիին:
Պատարագէն ետք Հնչակեան Կուսակցութեան Կիպրոսի ընկերներ եւ ընկերուհիներ ծաղկեպսակ զետեղեցին Մեծ Եղեռնի յուշարձանին առջեւ:
Այսպիսով յարգանքի տուրք մատուցուեցաւ Գում Գափուի ցոյցի նահատակներէն մինչեւ Եոզկատ, Սասուն, Վան, Զէյթուն, Սարդարապատ, Կիլիկիա, Հաճըն, Շապին Գարահիսար, Մուսա Լեռ, Յունաստան, Ֆրանսա, Պուլկարիա, Սիպերիա, Լիբանան, Արցախ եւ ամէնուրեք ինկած նահատակներու յիշատակին:
20 Յունիսին, խումբ մը ընկերուհիներ, երդման արարողութենէ ետք միացան Հնչակեան Կուսակցութեան շարքերուն:
Անոնք դաստիարակչական դասընթացքէ ետք ուխտեցին հաւատարիմ մնալ Հնչակեան գաղափարական ուղիին: Ապա, Զօրավար Անդրանիկի կիսանդրիին մօտ տեղի ունեցած արարողութենէն ետք, ներկայութեամբը Կիպրոս բնակող բոլոր կուսակցականներուն, համալրեցին Հնչակեան շարքերը:
14 Յունիսին, Նիկոսիոյ Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի, հոգեհանգիստ տեղի ունեցաւ Հնչակեան Քսան Կախաղաններու նահատակութեան 105-րդ ամեակին:
Օրուան պատարագիչ քահանայ հայրը՝ տէր Մոմիկ Հապէշեան դրուատեց անոնց սխրանքն ու հերոսական ոգին:
Նշենք, որ վերոնշեալ երկու հոգեհանգստեան արարողութեանց նախագահեց Կիպրոսի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Գեր. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանը: