Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Կիպրահայ

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԵՒ ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱՌՑԱՆՑ


Մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան տօնին առթիւ, Կիպրոսի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի հանդիսապետութեամբ՝ կատարուեցաւ Գոհաբանական Մաղթանք՝ Հայոց Ազգի Հանրապետութեան եւ Դրօշի օրհնութիւն, մասնակցութեամբ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանի, Սարկաւագաց եւ Դպրաց դասին՝ 31 Մայիս, 2020-ին՝ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ մէջ:
Իսկ Հայաստանի Անկախութեան 102-րդ տարեդարձի առցանց տօնակատարութեան ընթացքին՝ ՀԵՄ-ի ակումբի մարզադաշտին մէջ, Արքեպիսկոպոսը՝ իր բովանդակալից խօսքին մէջ, անգամ մը եւս շեշտեց Մայիս 28-ի արժէքը մեր ժողովուրդի շարունակական երթին, անոր յարատեւման ընթացքին մէջ, որպէս գլխաւոր երաշխիքը մեր լինելութեան...Մայիս 28-ի՝ որ կերտուեցաւ Սարդարապատի հրաշք-յաղթանակով, Եղեռնէն միայն երեք տարի ետք: «Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչէք Սարդարապատից»: Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս վեր առաւ Մենք-ի անհրաժեշտութիւնը՝ միասնականութիւնը, որուն շնորհիւ կերտուեցաւ Սարդարապատն ու Մայիս 28-ը, որոնց խորհուրդը ներկայիս կը շարունակուի, ըսաւ ան, հայոց բանակով, Եռագոյնով եւ մեր հայրենիքի գոյութեամբ ի հեճուկս մեր ոսոխին, որ կը միտէր «մէկ հայ թողուլ», որպէս թանգարանի նմուշ եւ հիմա ալ ան նոյնը կը մնայ՝ տարբեր անուններու եւ դիմակի տակ, աւելցուց ան: Ան եզրափակեց իր խօսքը, ըսելով որ նոյն այդ ոգիով պիտի շարունակենք մեր երթը դէպի աւելի լուսաւոր ապագայ: