Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Կիպրահայ

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն

Հ.Բ.Ը.Մ.Ը ԿԸ ՍԳԱՅ ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՄԱՀԸ

4 Մայիս 2020


Ապրիլի 26-ին, աշխարհը համատարած տագնապի մատնող համավարակի շփոթ մթնոլորտին մէջ, մեզմէ յաւէտ հեռացաւ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի հաւատաւոր եւ նուիրեալ Վեթերան եւ Պատուոյ Անդամ, Հրաչ Մանուկեան, իր տարապայման մեկնումով կրկնակի վիշտ պատճառելով միութենական լայն շրջանակներուն եւ սուգի մատնելով բազմաթիւ մտերիմ եւ գաղափարակից սերտ բարեկամներ:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժարանի աշակերտական, միութենական եւ Հ.Ե.Ը.ի երիտասարդական շրջանակներուն համար, 60-ական եւ 70-ական թուականներու Լիբանանի մշակութային եւ մարզական աշխոյժ կեանքի օրերէն սկսեալ, մինչեւ Կիպրոս եւ աւելի ուշ Լոս Անճէլըս, մեր աշխարհատարած անդամներէն շատերուն համար իր կենսասէր ու կենսուրախ, պարզ եւ անկեղծ բնաւորութեամբ, իր ամբողջական էութեամբ միութենական Հրաչը, մտերիմ անձնաւորութիւն մըն էր, որ անջնջելի յուշերով կ'ապրի մեր բոլորին մտքերուն եւ սրտերուն մէջ:
Որպէս մարզանքի սիրուած ուսուցիչ, Պասքէթ-Պոլի խումբերու խանդավառ մարզիչ, Նաւասարդեան խաղերու եւ մարզահանդէսներու ղեկավար եւ Լիբանանի, Կիպրոսի եւ Լոս Անճէլըսի մեր մասնաճիւղերէն ներս բազմաթիւ վարչութիւններու եւ յանձնախումբերու անդամ, ան երախտաւոր եւ նուիրեալ Վեթերան միութենական մըն էր, որ իր ընկերասիրութեամբ եւ բարութեամբ համակրանքի արժանացած էր բոլորէն, բարձր գնահատուած նաեւ իր ծառայութիւններուն համար, 1990-ին արժանաւորապէս ստանալով Հ.Բ.Ը.Մ.ի Պատուոյ Անդամի տիտղոսը:
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան անունով եւ Կեդրոնական Վարչական Ժողովին կողմէ, մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը փոխանցենք Հրաչ Մանուկեանի զաւակներուն, Թամար Մանուկեան-Չօրպաճեանին եւ Ալեք Մանուկեանին, անոնց ընտանիքներուն, հարազատներուն եւ սիրելիներուն, ինչպէս նաեւ Լիբանանի, Կիպրոսի եւ Ամերիկայի Արեւմտեան Ափի մեր Յանձնաժողովներուն, մասնաժողովներուն եւ անդամակցութեան:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւն