Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Կիպրահայ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ


Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի ոգեկոչումը՝ Կիպրոսի մէջ, տեղի ունեցաւ թագաժահրի համաճարակի պայմաններուն տակ, կարելի արժանի յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ:
Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10-ին, տեղի ունեցաւ Ս. Պատարագ եւ քարոզ՝ կիպրահայ թեմի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի կողմէ, որ շեշտեց կարեւորութիւնը հաւատարիմ մնալու մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու Կտակին եւ մնալու միասնակամ՝ համազգային մեր նպատակներուն շուրջ:
Մարդասիրական հարցերու եւ արտասահմանի կիպրացիներու Նախագահական Յանձնակատար՝ Ֆոթիս Ֆոթիու արտայայտեց Կիպրոսի յարգանքն ու զօրավիգը համայն հայութեան, Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարիլիցին առիթով:
Ան յատկապէս ըսաւ. «Մարդկային նորագոյն պատմութեան մեծագոյն ոճիրներէն մէկն է Հայոց Ցեղասպանութիւնը, որ նախընթացը եղաւ՝ Պոնտոսի եւ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ բնակող յոյներու ցեղասպանութեան» եւ աւելցուց որ մէկ ու կէս միլիոն հայերու սպաննութիւնը Օսմանեան կայսրութեան կողմէ կը մնայ անպատիժ, բայց ան պէտք չէ մոռցուի:
Եղեռնի Յուշակոթողին մօտ, կատարուեցաւ Հոգեհանգստեան արարողութիւն, գլխաւորութեամբ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ մասնակցութեամբ քահանայ հայրեր՝ Տէր Մոմիկ Հապէշեանի եւ Տէր Մաշտոց Աշգարեանի, ինչպէս նաեւ սարկաւագ Անդրանիկ Աշճեանի:
Այնուհետեւ, յուշակոթողին ծաղկեպսակներ զետեղեցին՝ Ֆոթիս Ֆոթիու, Պետ. Ներկ, Վարդգէս Մահտեսեան եւ Խորէն արքեպիսկոպոս:
Պատարագին եւ արարողութեանց համացանցով հետեւացան կիպրահայ գաղութի անդամները:
Բիւր յարգանք եւ խոնարհում մեր նահատակներու անմահ յիշատակին: