Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Կիպրահայ

ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔ «ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ԻՆ

(Անոր լոյս ընծայման 100-րդ թիւին առիթով)


ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի հարիւրերորդ համարի լոյս ընծայումը հանգրուան մըն է, որ կը թելադրէ պահ մը անդրադառնալ անցած ուղիին, իմաստաւորել եւ արժեւորել զայն, նորոգ ուժականութեամբ շարունակելու համար ճամբան:
Մարտ 2011-ին ծնունդ առաւ Ազատ Խօսք-ը եւ կանոնաւոր եւ անխափան շարունակականութեամբ լոյսին ընծայեց իր հարիւր թիւերը, ամսական հերթականութեամբ…, միշտ հաւատարիմ մնալով իր ստանձնած առաքելութեան, որուն մասին կը կարդանք իր «Առաքելութիւն» բաժնին մէջ, ուր յատկապէս կ'ըսուի. «Ազատ Խօսքի ծննդոցով, մենք կ'առաջարկենք այս բեմը դարձնել վերկուսակցական, համահայկական մտածողութեամբ շնչող բեմ, դուրս ելլելով ազատ միտքը կաշկանդող եւ բռնադատող նախապաշարումներէ եւ կարծրատիպերէ, հատուածամոլ նկատառումներէ, տեղայնական գաւառամտութենէ...»:
ՀԱՐԻՒՐ ԹԻՒԵՐ...որոնք կարելի անաչառութեամբ եղան հայելին հայ կեանքին, համահայկական ոգիով, քարացած կարծրատիպերէ ձերբազատ...
ՀԱՐԻՒՐ ԹԻՒԵՐ...որոնք ոչ միայն հարազատօրէն ցոլացուցին հայ կեանքը յուզող խնդիրները, այլեւ ու մանաւանդ մեր հայեացքը յառած պահեցին՝ ամբողջական Հայ ժողովուրդի եւ ամբողջական Հայոց աշխարհի տեսլականին, մեր Պահանջատիրական եւ ազգային-ազատագրական երթին, ազգային-հոգեւոր բարոյական արժեհամակարգին, ազատ, արդար եւ արժանապատիւ երկրի կերտումին, Հայաստան-Սփիւռք իմաստուն, նպատակասլաց եւ անկեղծ համագործակցութեան վրայ...: Տակաւին, մեր ուշադրութեան սեւեռակէտը պահեցին՝ տարանջատ, կոտորակուած եւ մասնատուած հայ ժողովուրդի ներուժի մէկտեղումին եւ արդիւնաւորումին վրայ...: Եւ վերջապէս, Ազատ Խօսքը ջատագովը մնաց եւ կը մնայ մեր դարաւոր ինքնութիւնը արտայայտող հայ մշակոյթին եւ հազարագանձ հայոց լեզուին, մասնաւորաբար անոր առաւել վտանգուած ճիւղին՝ արեւմտահայերէնին, որ տարագիր արեւմտահայութեան տոհմիկ լեզուն է, անոր բռնագրաւուած հայրենիքին ոգեղէն բովանդակութիւնը:

Ազատ Խօսքը հաւատաց եւ կը հաւատայ որ մամուլին վերապահուած է՝ ժողովուրդը դաստիարակելու մեծագոյն դերակատարում մը: Որքան ճիշդ է ըսուած. «Առօրեայ անհամ անցքերի ու դէպքերի նկարագրութիւնը հրապարակախօսութիւն չէ: Խօսքի լուսանկարչութիւն չպիտի լինի մամուլը...(Գարեգին Նժդեհ)»: Մամուլը պարտի դառնալ իր ժողովուրդի հոգեւոր, բարոյական եւ մտաւոր հայելին: Անոր մարդկային եւ ազգային ինքնաճանաչման եւ ինքնագիտակցութեան արթնացման բեմը....Ազգային գաղափարախօսութիւն մշակելու ամպիոնը: Այսպիսին եղաւ ուղեգիծը Ազատ Խօսքի:
Այսուհետեւ եւս, Ազատ Խօսքը խոնարհաբար կը միտի դառնալու խղճի ձայնը մեր ժողովուրդին, ստրկամտութեան, անարդարութեան եւ անտարբերութեան թմբիրին դէմ աղաղակող անլռելի զանգակատունը, ճշմարտութեան փնտռտուքին միտող վճիտ, մաքուր, անկեղծ ու սրտագին խօսքը....Ժողովուրդին, ազգին արժանապատուութեան ջերմ, համարձակախօս պաշտպանը...
 
Ճշմարիտն ու արդարը, ազգային ինքնաճանաչումն ու ինքնագիտակցութիւնը, պատմութեան շունչն ու ոգին, ազգային մեր իրաւապահանջութիւնը, Հայաստանի հանրապետութեան հզօրացումը ազատագրուած Արցախի հետ միասին, Հայաստան-Սփիւռք կապերու հզօրացումն ու արդիւնաւորումը..: Ասոնք առանցքն են Ազատ Խօսք-ի դաւանած սկզբունքներուն գերազանցօրէն: Մեզի ներկայիս անչափ կենսական են՝ «օդի, ջուրի, հացի նման», հոգեկան յեղափոխութիւնը, մտայնութեան յեղափոխութիւնը, ազգային բուն արմատներուն վերադարձը, համահայկական մտածողութիւնն ու ոգին, սթափ միտքն ու կամքը..., ընթերցողներուն հետ անկեղծ հաղորդակցութիւն ստեղծելով: Ա՛յս է Ազատ Խօսքի գլխաւոր միտք բանին:
Այս ուղղութեամբ ալ, Ազատ Խօսքը միշտ տեղ տուաւ եւ պիտի տայ՝ տարբեր հատուածներ ու հոսանքներ ներկայացնող, ինչպէս նաեւ անկուսակցական եւ ամբողջովին անկախ հրապարակագիրներու, միշտ հաւատալով որ բազմակարծութիւնը կը նպաստէ գաղափարներու աճումին ու հարստացման, իրարհանդուրժողութեան մթնոլորտի գոյացման, քանզի ոչ մէկը կրնայ յաւակնիլ բացարձակատէրը ըլլալ ճշմարտութեան:
Հեզասահ եւ հեշտ ու դիւրին չեղաւ անշուշտ Ազատ Խօսքի անցած ուղին, քանզի ան անհատական նախաձեռնութիւն է եւ չունի զօրավիգը միութեան մը, կազմակերպութեան մը, թէ կուսակցութեան մը....:
Նմանապէս, զերծ չեղաւ ան թերացումներէ կամ բացթողումներէ, վստահաբար, ինչպէս է պարագան մարդկային ամէն ձեռնարկի եւ գործունէութեան:
«Ամբողջովին մինակ»ի վճռակամութեամբ հանդէս գալը կ'ենթադրէ խիզախութիւն, յանդգնութիւն, առաւել եւ առաւել պատասխանատուութեան գիտակցութիւն, յանձնառութիւն....նիւթաբարոյական ծանր բեռը շալկելու պատրաստակամութիւն եւ արժանապատուութիւն:
Այսօր, առաւել քան երբե՛ք, զինուած մեր ընթերցողներու քաջալեր կեցուածքով, յանձնառու ենք շարունակելու մեր երթը, հաւատալով որ Ազատ Խօսքի սփռած նշոյլ մը լոյսն անգամ կը նպաստէ հայ կեանքի լուսաւորման, ճառագայթման, յառաջընթացին...

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը՝ հայ իրականութեան մէջ, նշոյլ մը ճառագայթ ըլլալու պատուաբեր պատասխանատուութիւնը կը վերստանձնէ այս կարեւոր հանգրուանին եւ՝ նորոգ հաւատքով ու յանձնառութեամբ, կը շարունակէ իր երթը...Աստուած մեզ պահապա՛ն:

Արտօնատէր եւ Խմբագիր՝
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
ՆԻԿՈՍԻԱ-ԿԻՊՐՈՍ