Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Տեսակէտ

ԹՐՔԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆԸ

Գրեց՝ Րաֆֆի Տուտագլեան

antsoutarts1aՄիջին Արեւելքի ռազմական ու քաղաքական բեմը եռացող կաթսայի նման կրակներու վրայ է: Սուրիոյ հիւսիսարեւելեան քրտաբնակ շրջաններու վրայ թրքական յարձակումները՝ մեծ պետութիւններու դաւադրութեամբ, շրջանի ուժերու հաւասարակշռութիւնը փոխելու զուգահեռ, թրքական յարձակողական՝ ագրեսիւ ու ծաւալապաշտական քաղաքականութեան մը ապացոյցերն են անկասկած: Իսկ Լիբանանի ընկերատնտեսական ու քաղաքական տագնապն ու բողոքաւորներով թէժացած փողոցները՝ երկրի տնտեսութեան քանդումին եւ վտանգաւոր բախումներու ազդանշանը կու տան: Պէտք է փառք տանք Աստուծոյ, եթէ այսքանով վերջանայ պատմութիւնը եւ շրջանային ու քաղաքացիական պատերազմներու գեհենի դուռը կրկին չբացուի:
Հայութիւնը ուղղակի կը գտնուի միջինարեւելեան այս նորոգուող եւ երբեք չվերջացող տագնապներուն անմիջական ազդեցութեան տակ: Պիտի չզարմանանք, եթէ թրքական յարձակողականութեան եւ ազդեցութեան գօտիներու ծաւալման յաջորդ արտայայտութիւնը տեսնենք Պաքուի մէջ, Ալիեւի աւելի ռազմատենչ ու սպառնական յայտարարութիւններով ու ռազմաճակատներու համեմատական հանդարտութեան խախտումով: Թրքական սպառնալիքէն զատ, արաբական երկիրներու, բայց յատկապէս՝ Սուրիոյ ու Լիբանանի անդադրում ու տարբեր գոյն ու երանգ ստացող տագնապները տակնուվրայ պիտի ընեն հայ համայնքներու կեանքը: Անհաւանական չէ, որ այս երկիրներու Հայերուն շտապօգնութեան հասնիլը դառնայ մեր մօտիկ ապագայի գլխաւոր առաջնահերթութիւնը:
Այս րոպէին, այս ահագնացող տագնապներու առթած վտանգներուն դէմ յանդիման, Հայաստա՛նն է մեր ամենամեծ յաղթաթուղթը, մեր շահերու փրկութեան բանալին: Հայ ժողովուրդի, համա՛յն հայ ժողովուրդի շահերու պաշտպանութիւնը ուրիշ ոչ մէկ երկիր կրնայ կատարել: Ուրիչ ոչ մէկ երկիր մտահոգ է Հայութեան ճակատագրով: Սա իրապէս այն պահն է, երբ Հայը ի՛նքն է իր ճակատագրին տէրը: Հայաստանէն զատ, ուրիչ ոչ ոք տէր պիտի ուզէ կանգնիլ հայ ժողովուրդի շահերուն՝ հայրենիքի մէջ, կամ հայրենիքէն դուրս՝ Միջին Արեւելք կամ այլուր:
 
Հայաստանի շուրջ համախմբուելու, Հայաստանի պետականութիւնը հզօրացնելու ու Հայաստանը հայութեան կիզակէտն ու ուշադրութեան կեդրոնը դարձնելու բոլոր կոչերն ու ճիգերը այս եւ այսօրինակ մռայլ օրերու համար էին ու են նախ եւ առաջ: Պետութիւնը ինքը պիտի ըլլայ հայկական շահերու պաշտպանի դրօշակիրը, օրակարգը ճշդողն ու առաջնորդողը, քանի որ հայկական պետութենէն զատ հայ ժողովուրդի շահերու օտար այլ պաշտպաններ չկան, չեն ալ եղած:
Արտաքին մարտահրաւէրներու ահագնացման դէմ, պետականութեան շուրջ համախմբուիլը ոչ թէ առաջնահերթութիւն է միայն, այլեւ՝ պահու հրամայական: Արտաքին ճակատի վրայ՝ Հայութիւնը տարակարծութիւններ պէտք չէ ունենայ եւ վերջ պէտք է դրուին «ես հայրենասէր եմ, դուն դաւաճան ես, կամ՝ ես հող պահող եմ, դուն հող տուող ես» անհեթեթութիւններուն: Հող տուող չկայ ու պիտի չըլլայ: Դաւաճանութիւնը, եթէ կ՚ուզէք, հայ ժողովուրդի փրկութիւնը օտարին մէջ փնտռելն է:
Մեր ներքին տարակարծութիւնները ժողովրդավարութեան բնական երեւոյթ են: Օրէնքի հովանիին տակ ազատօրէն գործելը սահմանադրութեամբ երաշխաւորուած է բոլորին համար, իսկ ծայրայեղութիւնները, փաստուած է, արդիւնք չեն տար մեր կամ որեւէ այլ հասարակութեան մէջ, այլ միայն նոր եւ ապակայունացնող ծայրայեղութիւններ կը հրահրեն, ու չեն նպաստեր պետութեան հզօրացումին:
Մենք հիմա, յեղափոխութենէն յետոյ ծագած ամենավտանգաւոր արտաքին տագնապները կը դիմագրաւենք: Բոլորս պետութեան հզօրացման կողքին կրնանք ըլլալ միայն: Համայն Հայութեան շահերու լաւագոյն պաշտպանութիւնը հզօր պետականութեան մէջ կը կայանայ:
Գրեցէ՛ք ինծի:
rafdoud@aol.com