Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Տեսակէտ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

-Համատարած քաոսի սպառնացող վտանգը

antsoutarts1aԱյս օրերուն ցաւալի է տեսնել, թէ ինչպիսի սխալ ձեւերով կը պատկերացուի Հայաստանի Վարչապետին աշխարհահայեացքը՝ անհիմն ամբաստանութիւններով, երբ իր հաւասարակշռուած քայլերը կը բխին տիրող իրականութենէն, եւ ան կը ճգնի իրագործել հնարաւոր բոլոր կարելիութիւնները:
Զարմանալի չէ, որովհետեւ լրատուական դաշտի քարոզչամեքենան, տասնամեակներէ ի վեր, կը գործէ դրամի ուժով, կեղծիք ու աղաւաղուած լուրեր տարածելով , շեղելու ժողովուրդին հետաքրքրութիւնը:
Այս միջոցները նոր չեն: Գործելակերպ մը՝ որով մարդիկ, կրցան հասնիլ իրենց նպատակին, ձեռք բերելով պատասխանատու դիրքեր ու պաշտօններ:
Ուրիշներ՝ իրենց յանցագործութիւնները փորձեցին թաքցնել բարեգործութեամբ:
Ոմանք ալ՝ ռազմավարական տարածքներ սեփականացնելով: Իսկ հերոսացուած անձինք՝ անբարեխղճօրէն յափշտակեցին բանակին ու զինուորին բաժինը :
Կենդանի փաստերն ու ապացոյցները կը խօսին ու կը վկայեն այդ մասին:
Մեր ընթացիկ մտահոգութիւնները ընդհանուր են , եւ հանրաճանաչ:
Նորահաս աղէտի մը առաջքը առնելու քայլերը՝ անյապաղելի պահանջ մը դարձած է:
Չզարմանանք, եթէ այս անգամ ալ կորսնցնենք կայուն պետութիւն ստեղծելու հնարաւորութիւնը :
Եւ յանկարծ յայտնուինք համատարած Քաոսի մէջ ...:
Դէպի ՈՒ՞Ր
Դէպի ու՞ր կ՜առաջնորդէ մեզ Հայաստանի ներքաղաքական լարուած իրավիճակը: Ճգնաժամային այս օրերուն , ատելութեամբ ու անհանդուրժողութեամբ լեցուած բորբոքած կիրքերը կը շարունակեն պղտորել քաղաքական մթնոլորտը ու ալեկոծել ժողովուրդին կեանքը:
Մեր կռիւները միշտ կը սկսին զիրար արհամարհելով, չենք կրցած միանման մտածել իրարու բարութեամբ նայիլ, զիրար յարգել:
Չենք անդրադառնար, որ հայ ենք, որքան ալ ազգային հարցերու նկատմամբ տարբեր տեսակէտներ ունենանք, որքան ալ անհաշտ ըլլան մեր գաղափարական -մտածողական հայեացքները:
Կայ անհերքելի ճշմարտութիւն մը՝ Ազգն ու Հայրենիքը կը մնան ամէն բանէ վեր :
Այս անգամ մեր կռիւը գաղափարական չէ, յանուն ազգի եւ հայրենիքի չէ: Ազգասիրութենէ մղուած սրտացաւութիւն չէ: Այլ աթոռի կռիւ է:
Կռիւ է՝ պաշտպանելու Ժողովուրդը կեղեքած հարուստներուն ունեցուածքները:
Կռիւ է՝ հայրենի իշխանութիւններուն դէմ, որ կը բացատրուի քաղաքական նկատումներով: Կը վերածուի յանցագործութեան՝ հայ ժողովուրդին հանդէպ, ինչ որ արդարացում չունի երբեք: