Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Այլազան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Եւրոպական Միութիւնը պիտի շարունակէ աջակցիլ Հայաստանի զարգացման ծրագրերուն

antsoutarts1a«Արմէնփրէս».- Նոյեմբեր 4-ին Գիւմրիի մէջ տրուած մամլոյ ասուլիսին՝ Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան պատուիրակութեան ղեկավար, Եւրոպական Միութեան դեսպանուհի Անտրէա Վիքթորին հաստատեց, որ Միութիւնը 2020-ին եւս պիտի շարունակէ աջակցիլ Հայաստանի հիւսիսային մարզերու զարգացման ծրագրերուն: Ըստ անոր՝ ինչպէս նախապէս, նաեւ գալ տարի անոնք պիտի ընդգրկեն Հանրապետութեան հիւսիսային 3 մարզերը՝ Շիրակ, Լոռի եւ Տաւուշ:
"Ընդհանուր առմամբ, տարածքային զարգացման վերաբերող մեր ծրագրերը բազմազան են: Պիտի աջակցինք տարածքային զարգացման ընթացքի խթանման, պիտի տրամադրենք աջակցութիւն տեղական ինքնակառավարման մարմիններուն, գործարար համայնքին եւ հասարակական կազմակերպութիւններու զարգացման: Գալ տարի մենք Հայաստանի կառավարութեան հետ պիտի որոշենք աջակցութիւն վայելող ծրագրերու յստակ ուղղութիւնները", ըսաւ ան։ Անդրադառնալով Հայաստանի կառավարութեան կատարած քայլերուն աջակցութեան հարցին՝ Անտրէա Վիքթորին նշեց, որ Եւրոպական Միութիւնը պատրաստ է զօրակցելու Հայաստանի կառավարութեան։ "Թէ՛ կառավարութեան, թէ՛ Ազգային ժողովին հետ քննարկումներու ընթացքին նկատեցի ուժեղ կամք՝ փոխելու այս երկիրը:
Մենք միշտ պատրաստ ենք աջակցելու Հայաստանի կառավարութեան՝ թէ՛ տնտեսական զարգացման, թէ՛ բնապահութեան, թէ՛ ուժանիւթի արդիւնաւէտութեան եւ թէ կրթութեան։ Այս բոլորը առաջնահերթութիւն են եւ մենք պիտի աջակցինք ո՛չ միայն գաղափարներուն, այլ նաեւ պիտի օգնենք անոնց իրագործման՝ ապահովելով պատշաճ գանձատրում: Եւ այդ առումով մենք կը խթանենք համագործակցութիւնը Եւրոպական Միութեան ու կառավարութեան միջեւ եւ անոր առանցքին կը տեսնենք մեր համագործակցութիւնը հասարակական կազմակերպութիւններուն եւ մասնաւոր հատուածին միջեւ", նշեց դեսպանուհին:
Անտրէա Վիքթորին նաեւ հաստատեց, որ Միութիւնը ո՛չ միայն հետաքրքրուած է Հայաստանի մէջ դատական համակարգի բարեփոխումներու իրագործումով, այլ նաեւ կ՚աջակցի անոր, որպէսզի կառավարութեան նախատեսած բարեփոխումները եւ կայուն ժողովրդավարական կարգերու ստեղծումը իրականանան։ Ան նշեց, որ Եւրոպական Միութիւնը շատ սերտօրէն եւ ուշադրութեամբ կը հետեւի դատական համակարգի ներքին բարեփոխումներուն վերաբերող զարգացումներուն եւ դատական գործերու քննութեան, բայց այդ գործերուն վերաբերող մեկնաբանութիւն չի կատարեր։