Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Այլազան

ԻՐԱՆ

ՄԱԿ-ի մէջ՝ բարի կամքի եւ խաղաղութեան Իրանի դեսպանը պիտի ըլլայ Լօրիս Ճգնաւորեան

antsoutarts1aԾանօթ երաժշտահան, խմբավար եւ նկարիչ, Իրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Լօրիս Ճգնաւորեանին առաջարկած են դառնալ ՄԱԿ-ի մէջ բարի կամքի եւ խաղաղութեան Իրանի դեսպան:
Չորեքշաբթի, ՄԱԿ-ի ներկայացուցչութեան աջակցութեամբ, Թեհրանի մէջ տեղի ունեցած է խաղաղութեան միջազգային օրուան նուիրուած «Աշխարհի մշակոյթը» խորագրով ձեռնարկը:
Այդ ձեռնարկին՝ Իրանի մէջ Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան տեղեկատուական կեդրոնի տնօրէն Մարիա Տոցենքօ կարդացած է ՄԱԿ-ի գործադիր տնօրէնի ուղերձը խաղաղութեան օրուան առիթով:
Նոյն ձեռնարկին ընթացքին՝ գեղարուեստական եւ մարդասիրական գործունէութեան 70-ամեայ փորձառութեան տէր Լօրիս Ճգնաւորեանին առաջարկուած է դառնալ ՄԱԿ-ի մէջ բարի կամքի եւ խաղաղութեան Իրանի դեսպան: