Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Այլազան

ՈՉ ԵՒՍ Է

ՆԵՐՀՈՒՆ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ, ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՋԵՐՄԵՌԱՆԴ ՊԱՇՏՊԱՆ, ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԵԱՆ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽԱՆՁԱԽՆԴԻՐ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՎԱՐԴԱՆ ՕԶԻՆԵԱՆԸ

antsoutarts1aԱն ծնած է Կոստանդնուպոլիս՝ հայ առաքելական ծնողքէ: Աւարտելէ ետք Պոլսոյ Ազգային Կեդրոնական վարժարանը, մասնագիտացած է Physicի,
Physical Chemistryի ե ւ Mathematicsի գծով, ապա նաեւ՝ տնտեսագիտութեան, քաղաքական գիտութիւններու եւ յարակից ուսմանց բնագաւառներու մէջ: Իր պատրաստութեան առաջին քայլերը եղած են նախ Պոլսոյ մէջ, յետոյ՝ Զուիցերիա, Փարիզ, Սթոքհոլմ, Միացեալ Նահանգներ՝ Մասաչուսեցի շրջանին մէջ: Աշխատած է միջազգային, միջպետական յայտնի ընկերութիւններու մօտ...: Պետական եւ միջպետական տնտեսական յարաբերութիւններու քաղաքականութիւնը ճշդելու եւ իբր այդ մարդոյժ պատրաստելու հարցերը զուգահեռաբար մտած են իր պարտականութիւններուն մէջ, դիւանագէտի հանգամանքով: Եղած է նաեւ քաղաքակրթութիւններու եւ հայոց մշակոյթի բարձրագոյն ուսմանց պատասխանատու ի Փարիզ:
 
Վարդան Օզինեան ոգի ի բռին մաքառեցաւ եւ պայքարեցաւ արեւմտահայ դպրոցի առաքելութեան կենսագործման ի խնդիր, արեւմտահայերէնի կենսունակ պահպանման ի խնդիր, Մելգոնեան կրթական հաստատութեան վերաբացման համար: Ան հիմնասիւներէն մէկն էր, եթէ ոչ՝ գլխաւոր հիմնասիւնը Pro Educato հիմնարկին, իր կնոջ՝ Մելգոնեանցի, մեծ մանկավարժ Պօղոս Գէորգեանի դստեր, Գոհարիկ Գէորգեանի հետ միասին:
Վարդան Օզինեան մահացաւ 28 Օգոստոս 2019-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:
Իր մահուան տխուր առիթով, Ազատ խօսքը իր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնէ իր հարազատներուն եւ մտքի ընկերներուն:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի: