Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

Այլազան

Արամ Ա. կաթողիկոս 2019-ը կը հռչակէ «Հայ մամուլի տարի»

antsoutarts1aՄեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը հայրապետական յատուկ պատգամով 2019-ը հռչակած է «Հայ մամուլի տարի»։ Այս մասին կաթողիկոսութեան կայքէջին վրայ կ՚ըսուի.
«Արդարեւ, 2003-էն ի վեր, իւրաքանչիւր տարի մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը նուիրելու Վեհափառ Հայրապետին որոշումը մեր ժողովուրդին մօտ լայն արձագանգ գտաւ. ան առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին մասին խօսելու, գրելու, քննարկումներ կատարելու եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական թէ համայնական կեանքի լուսարձակին տակ բերելու։ Նկատի ունենալով հայ մամուլին առանցքային դերը մեր ազգային կեանքէն ներս, վստահ ենք, որ նո՛յն լրջութեամբ եւ զանազան նախաձեռնութիւններու ճամբով վերարժեւորումի պիտի ենթարկուի հայ մամուլին դերը ու մանաւանդ՝ դիմագրաւած մարտահրաւէրները։ Վեհափառ Հայրապետին 2019-ն «Հայ Մամուլի Տարի» հռչակման պատգամը պիտի ընթերցուի եկեղեցիներէն ներս, 2019-ի Յունուարի կէսերուն, եւ բնականաբար, լոյս պիտի տեսնէ հայ մամուլի մէջ։ Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած համահայկական համագումար մը տեղի պիտի ունենայ 2019 Ապրիլին, Անթիլիասի մայրավանքին մէջ»։