Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Այլազան

Կեսարիոյ Ս. Աստուածածին հայկական եկեղեցին գրադարանի պիտի վերածուիantsoutarts1a


Ներկայի Թուրքիոյ Կեսարիա քաղաքին մէջ գտնուող Սուրբ Մարիամ Աստուածածին հայկական եկեղեցին կը վերածուի գրադարանի։ Կեսարիոյ քաղաքապետարանը արդէն սկսած է եկեղեցւոյ շինութեան վերանորոգման աշխատանքները։ Օսմանեան ժամանակաշրջանին պատկանող այս կառոյցը նախապէս, տարբեր ժամանակահատուածներու, ծառայած է իբրեւ ոստիկանական բաժանմունք եւ մարզասրահ։ Ոգեկոչելով թրքական մամուլը՝ Ermenihaber.am կը հաղորդէ, թէ եկեղեցւոյ պատերուն վրայ առկայ զարդաքանդակները, որմնանկարներն ու գրութիւնները, որոնք անցեալին կատարուած աշխատանքներու ժամանակ ծածկուած էին կիրի շերտով, այժմ յատուկ՝ մանրակրկիտ ջանքերով՝ կրկին մաքրուած ու բացուած են։ Յայտնի է, որ քաղաքապետարանը որոշած է՝ հայկական եկեղեցին վերածել 24 ժամ գործող քաղաքային գրադարանի։
Աշխատանքներու աւարտը նախատեսուած է մինչեւ տարեվերջ։ Գրադարանի վերածուած եկեղեցիին մէջ պիտի ըլլան թէ՛ աւանդական գիրքեր, թէ՛ ժամանակակից ելեկտրոնային գիրքերէն օգտուելու կարելիութիւն։ Կեսարիոյ կուսակալ Մուսթաֆա Չելիքի համաձայն՝ Թուրքիոյ տարածքին վրայ ցայսօր գրադարանի վերածուած եկեղեցի դեռ չէ եղած։ Ամէն պարագայի, նպատակ կայ կառոյցը վերականգնելու ըստ իր նախնական տեսքին։ Կ՚ենթադրուի, որ վերակառուցման, կահաւորման ու գիրքերու արխիւ ստեղծելու համար ծախսուի շուրջ 6-8 միլիոն թրքական լիրա։ Նախապէս, եկեղեցւոյ մէջ իր կրօնական արարողութիւնները կատարելու համար՝ եկեղեցիին իրեն յանձնումը խնդրած էր Կեսարիոյ բողոքական համայնքը: Դիմումը մերժուած էր: