Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Այլազան

«Գանձախոյզները փոսեր կը փորեն, թաղեցիները աղբ կը թափեն. Արծուաբերդի 1300-ամեայ վանքը ոչնչացման վտանգի դէմ յանդիման»antsoutarts1a


Վանի Արճէշ գաւառին մէջ գտնուող Արծուաբերդ վանքը անհետանալու վտանգին դէմ յանդիման կը գտնուի: Լուրը վերոնշեալ խորագրին տակ կը հաղորդէ Gazetekarinca առցանց թերթը:
Գանձեր գտնելու ակնկալիքով վանքին մէջ բազմաթիւ փոսեր փորուած են, վնասուած են պատերը: Ամբողջովին քանդուած են վանքի պարիսպներն ու խաչքարերը, իսկ վանքի տարածքը աղբավայրի վերածուած է:
7-8-րդ դարերուն կառուցուած եւ գաւառի ամենանշանաւոր վանքերէն մէկը եղած Արծուաբարդ, 19-20-րդ դարերուն բազմաթիւ յարձակումներու ենթարկուած է Քիւրտերուն ու Թուրքերուն կողմէ:
Նման վտանգի ենթակայ են նաեւ Վանի Արտամէտ գիւղի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին եւ Սուրբ Աստուածածին վանքը: Սուրբ Գէորգէն ընդամէնը մէկ կիսաւեր պատ մնացած է: