Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Այլազան

Ըստ Էրտողանի՝ Կիպրոսը, Հալէպը, Պաթումը, Էրպիլը, Սելանիկը պէտք է մտնեն Թուրքիոյ սահմաններուն մէջantsoutarts1a


Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան՝ Հոկտեմբերի վերջերուն, ելոյթ ունենալով սեւծովեան Ռիզէ քաղաքի համալսարանին մէջ, յայտարարած է, որ թրքական պետութիւնը իրը կը համարէ այն շրջանները, որոնք կը գտնուին Թուրքիոյ այսօրուան սահմաններէն դուրս, անմիջական մերձաւորութեան:
"Բացի մեր երկրի 79 միլիոն բնակիչներէն՝ ունինք նաեւ միլիոնաւոր եղբայրներ, որոնք կ՚ապրին այլ աշխարհագրական շրջաններու մէջ, որոնց հետ մենք պատմական կապեր ունինք։ Մեր հետաքրքրութիւններու բնագաւառին մէջ կը մտնեն Իրաքը, Սուրիան, Լիբանանը, Ղրիմը, Ղարաբաղը, Ազէրպայճանը, Պոսնիան եւ այլ եղբայրական շրջաններ։ …Շատ մը պատմաբաններ կը համարեն, որ Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ պէտք է մտնեն Կիպրոսը, Հալէպը, Մոսուլը, Էրպիլը, Քերքուքը, Պաթումը, Սելանիկը, Վառնան, Արեւմտեան Թրակիան եւ Եգէական ծովու կղզիները", յայտարարած է ան:
Ըստ երեւոյթին, համայն աշխարհ այլեւս վարժուած է Էրտողանի նուաճողական նման յայտարարութիւններուն, քանի որ պաշտօնական ոչ մէկ հակազդեցութիւն լսելի եղած է խնդրոյ առարկայ երկիրներու իշխանութիւններէն:
Իսկ վիրահայ մամուլը կը գրէ, թէ հակառակ Էրտողանի կողմէ Պաթումի եւս յիշատակումին եւ հակառակ այս յայտարարութեան օրէն մէկ շաբաթ անցնելուն, վրացական իշխանութիւնները ոչ մէկ հակազդեցութիւն ունեցած են: Կ՚ըսուի նաեւ թէ բնականաբար չ՚ակնկնալուիր պատերազմի հռչակում, բայց նման լռութիւն թրքական իշխանութիւններուն կողմէ կրնայ ընկալուիլ որպէս համաձանութեան նշան: